Carpere Flores • Adela Lujza Lučeničová

Carpere Flores

Práca je transformáciou výberu krytosemenných rastlín a ich kvetov zo surových číselných údajov do harmonického zvuku pomocou Processing-u a Ableton-u. Každý kvet vytvára jedinečný zvuk, ktorý reprezentuje atribúty z datasetu. Výsledkom je zlúčenie všetkých zvukov kvetov do jedného súvislého celku, finálne upraveným v Abletone a dopĺňaným obrazovou vizualizáciou, ktorá je založená na dátach primárnych a sekundárnych farieb daných kvetov, gradient efektu a ručne nakreslených kvetov. Farby sa 6 minútovým videom postupne stmavujú pre vizuálnu plynulosť. V ľavom dolnom rohu je vidieť záznam z terminálu Processing programu, kde je vypísaný názov rastliny slovensky a latinsky, pitch/frekvencia/nota a jej dĺžka.

Dataset magnóliorastov/krytosemenných rastlín obsahuje výber 50 rastlín a popisuje ich zadelenie medzi jednoklíčnolistové, dvojklíčnolistové, rady a čeľade. Ďalej popisuje priemer kvetu, počet okvetných lístkov, výšku rastliny a pre možnosť lepšieho vizuálneho spracovania HEX kódy hlavnej a sekundárnej farby kvetu. Viac atribútov umožňuje tvorbu komplexnejších zvukov. Dataset bol vypracovaný na základe naštudovania odbornej literatúry z oblasti rastlín.

Dataset magnóliorastov sa načíta do Processing programu ako .CSV súbor. V programe je vytvorené pole custom kvetinových objektov, z ktorých každý predstavuje kvet z datasetu. Každý objekt obsahuje všetky vlastnosti z jedného riadku v datasete. 

Práci som dala názov Carpere Flores, čo v latinčine znamená “zbierať kvety”, kedže v datasete idem riadok po riadku a “zbieram kvety”. 

ENG

This work is a transformation of a selection of flowering plants and their flowers from raw numerical data into a harmonic sound using Processing and Ableton. Each flower produces a unique sound that represents the attributes of the dataset. The result is merging all flower sounds into one coherent whole, edited in Ableton and complemented by image visualisation, which is based on data of the main and secondary colours of given flowers, gradient effect and hand-drawn flowers. In the 6-minute video, colours are gradually darkened for visual fluency. In the lower left corner you can see a recording from the terminal  of the Processing program, where plant name in Slovak and Latin, pitch/frequency/note and its length are listed.

The flowering plants dataset contains a selection of 50 plants and describes their division between monocotyledonous, dicotyledonous plants, rows and families. It also describes the diameter of the flower, the number of petals, the height of the plant and, for the possibility of better visual processing, the HEX codes of the main and secondary colour of the flower. More attributes allow the creation of more complex sounds. The dataset was developed on the basis of a study of professional literature in the field of plants.

The dataset is loaded into the Processing program as a .CSV file. An array of custom flower objects is created in the program, each of which represents a flower from the dataset. Each object contains all the properties from one row in the dataset.

I named the work Carpere Flores, which means “to pick flowers” in Latin, because in the dataset I go line by line and “pick flowers”.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Carpere Flores • Adela Lujza Lučeničová

Carpere Flores

Práca je transformáciou výberu krytosemenných rastlín a ich kvetov zo surových číselných údajov do harmonického zvuku pomocou Processing-u a Ableton-u. Každý kvet vytvára jedinečný zvuk, ktorý reprezentuje atribúty z datasetu. Výsledkom je zlúčenie všetkých zvukov kvetov do jedného súvislého celku, finálne upraveným v Abletone a dopĺňaným obrazovou vizualizáciou, ktorá je založená na dátach primárnych a sekundárnych farieb daných kvetov, gradient efektu a ručne nakreslených kvetov. Farby sa 6 minútovým videom postupne stmavujú pre vizuálnu plynulosť. V ľavom dolnom rohu je vidieť záznam z terminálu Processing programu, kde je vypísaný názov rastliny slovensky a latinsky, pitch/frekvencia/nota a jej dĺžka.

Dataset magnóliorastov/krytosemenných rastlín obsahuje výber 50 rastlín a popisuje ich zadelenie medzi jednoklíčnolistové, dvojklíčnolistové, rady a čeľade. Ďalej popisuje priemer kvetu, počet okvetných lístkov, výšku rastliny a pre možnosť lepšieho vizuálneho spracovania HEX kódy hlavnej a sekundárnej farby kvetu. Viac atribútov umožňuje tvorbu komplexnejších zvukov. Dataset bol vypracovaný na základe naštudovania odbornej literatúry z oblasti rastlín.

Dataset magnóliorastov sa načíta do Processing programu ako .CSV súbor. V programe je vytvorené pole custom kvetinových objektov, z ktorých každý predstavuje kvet z datasetu. Každý objekt obsahuje všetky vlastnosti z jedného riadku v datasete. 

Práci som dala názov Carpere Flores, čo v latinčine znamená “zbierať kvety”, kedže v datasete idem riadok po riadku a “zbieram kvety”. 

ENG

This work is a transformation of a selection of flowering plants and their flowers from raw numerical data into a harmonic sound using Processing and Ableton. Each flower produces a unique sound that represents the attributes of the dataset. The result is merging all flower sounds into one coherent whole, edited in Ableton and complemented by image visualisation, which is based on data of the main and secondary colours of given flowers, gradient effect and hand-drawn flowers. In the 6-minute video, colours are gradually darkened for visual fluency. In the lower left corner you can see a recording from the terminal  of the Processing program, where plant name in Slovak and Latin, pitch/frequency/note and its length are listed.

The flowering plants dataset contains a selection of 50 plants and describes their division between monocotyledonous, dicotyledonous plants, rows and families. It also describes the diameter of the flower, the number of petals, the height of the plant and, for the possibility of better visual processing, the HEX codes of the main and secondary colour of the flower. More attributes allow the creation of more complex sounds. The dataset was developed on the basis of a study of professional literature in the field of plants.

The dataset is loaded into the Processing program as a .CSV file. An array of custom flower objects is created in the program, each of which represents a flower from the dataset. Each object contains all the properties from one row in the dataset.

I named the work Carpere Flores, which means “to pick flowers” in Latin, because in the dataset I go line by line and “pick flowers”.

Zdieľať

Carpere Flores • Adela Lujza Lučeničová

Carpere Flores

Práca je transformáciou výberu krytosemenných rastlín a ich kvetov zo surových číselných údajov do harmonického zvuku pomocou Processing-u a Ableton-u. Každý kvet vytvára jedinečný zvuk, ktorý reprezentuje atribúty z datasetu. Výsledkom je zlúčenie všetkých zvukov kvetov do jedného súvislého celku, finálne upraveným v Abletone a dopĺňaným obrazovou vizualizáciou, ktorá je založená na dátach primárnych a sekundárnych farieb daných kvetov, gradient efektu a ručne nakreslených kvetov. Farby sa 6 minútovým videom postupne stmavujú pre vizuálnu plynulosť. V ľavom dolnom rohu je vidieť záznam z terminálu Processing programu, kde je vypísaný názov rastliny slovensky a latinsky, pitch/frekvencia/nota a jej dĺžka.

Dataset magnóliorastov/krytosemenných rastlín obsahuje výber 50 rastlín a popisuje ich zadelenie medzi jednoklíčnolistové, dvojklíčnolistové, rady a čeľade. Ďalej popisuje priemer kvetu, počet okvetných lístkov, výšku rastliny a pre možnosť lepšieho vizuálneho spracovania HEX kódy hlavnej a sekundárnej farby kvetu. Viac atribútov umožňuje tvorbu komplexnejších zvukov. Dataset bol vypracovaný na základe naštudovania odbornej literatúry z oblasti rastlín.

Dataset magnóliorastov sa načíta do Processing programu ako .CSV súbor. V programe je vytvorené pole custom kvetinových objektov, z ktorých každý predstavuje kvet z datasetu. Každý objekt obsahuje všetky vlastnosti z jedného riadku v datasete. 

Práci som dala názov Carpere Flores, čo v latinčine znamená “zbierať kvety”, kedže v datasete idem riadok po riadku a “zbieram kvety”. 

ENG

This work is a transformation of a selection of flowering plants and their flowers from raw numerical data into a harmonic sound using Processing and Ableton. Each flower produces a unique sound that represents the attributes of the dataset. The result is merging all flower sounds into one coherent whole, edited in Ableton and complemented by image visualisation, which is based on data of the main and secondary colours of given flowers, gradient effect and hand-drawn flowers. In the 6-minute video, colours are gradually darkened for visual fluency. In the lower left corner you can see a recording from the terminal  of the Processing program, where plant name in Slovak and Latin, pitch/frequency/note and its length are listed.

The flowering plants dataset contains a selection of 50 plants and describes their division between monocotyledonous, dicotyledonous plants, rows and families. It also describes the diameter of the flower, the number of petals, the height of the plant and, for the possibility of better visual processing, the HEX codes of the main and secondary colour of the flower. More attributes allow the creation of more complex sounds. The dataset was developed on the basis of a study of professional literature in the field of plants.

The dataset is loaded into the Processing program as a .CSV file. An array of custom flower objects is created in the program, each of which represents a flower from the dataset. Each object contains all the properties from one row in the dataset.

I named the work Carpere Flores, which means “to pick flowers” in Latin, because in the dataset I go line by line and “pick flowers”.

Zdieľať
AdelaLujza_Lucenicova-f0444bc6

Adela Lujza Lučeničová

adelalujza.lucenic@gmail.com

AdelaLujza_Lucenicova-f0444bc6

Adela Lujza Lučeničová

adelalujza.lucenic@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca Galaxiou

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.; Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca Galaxiou

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.; Matej Novotný, PhD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.