Consumerism • Adela Lujza Lučeničová

Consumerism

Práca je súčasťou semestrálneho budovania slovníka, ktorým máme vysvetľovať naše znepokojenie. Do tohto slovníka som si vybrala pojem konzum, ktorý pre mňa znamená neustále sa zvyšovanie spotreby. Táto práca sa zaoberá dopadom hyperkonzumného života dnešnej spoločnosti na životné prostredie. Pozostáva zo 4 plagátov a jedného videa. Poukazujú na podnecovanie ľudí vlastniť stále viac a viac. Každý plagát je venovaný jednému z hlavných problémov spojených s konzumom. Je doprevádzaný fotografiami odpadu z môjho susedstva a známymi výpredajovými sloganmi, ktoré ešte viac upozorňujú svojim nabádaním k vlastneniu často nie až tak potrebných vecí. Video je dynamickou verziou statických plagátov. Je doprevádzané spomalenou a ťažkopádnou hudbou, ktorá poukazuje na pomalé riešenie enviromentálnych problémov vzniknutých nadbytkom v našej spoločnosti. 

ENG:

This work is a part of a semester-building vocabulary to explain a concern. For which I chose the term consumerism, with a meaning of constantly increasing consumption. This work deals with the impact of the hyper-consumer life of today’s society on the environment. It consists of 4 posters and one video. They point to constant encouraging of people to own more and more. Each poster is dedicated to one of the main problems associated with consumerism. It is accompanied by photographs of trash found in my neighbourhood and well-known sale slogans, which draw even more attention with their exhortation to own often less-needed things. The video is a dynamic version of static posters. It is accompanied by slow and cumbersome music, which points to a slow solution of the environmental problems caused by the surplus in our society.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Consumerism • Adela Lujza Lučeničová

Consumerism

Práca je súčasťou semestrálneho budovania slovníka, ktorým máme vysvetľovať naše znepokojenie. Do tohto slovníka som si vybrala pojem konzum, ktorý pre mňa znamená neustále sa zvyšovanie spotreby. Táto práca sa zaoberá dopadom hyperkonzumného života dnešnej spoločnosti na životné prostredie. Pozostáva zo 4 plagátov a jedného videa. Poukazujú na podnecovanie ľudí vlastniť stále viac a viac. Každý plagát je venovaný jednému z hlavných problémov spojených s konzumom. Je doprevádzaný fotografiami odpadu z môjho susedstva a známymi výpredajovými sloganmi, ktoré ešte viac upozorňujú svojim nabádaním k vlastneniu často nie až tak potrebných vecí. Video je dynamickou verziou statických plagátov. Je doprevádzané spomalenou a ťažkopádnou hudbou, ktorá poukazuje na pomalé riešenie enviromentálnych problémov vzniknutých nadbytkom v našej spoločnosti. 

ENG:

This work is a part of a semester-building vocabulary to explain a concern. For which I chose the term consumerism, with a meaning of constantly increasing consumption. This work deals with the impact of the hyper-consumer life of today’s society on the environment. It consists of 4 posters and one video. They point to constant encouraging of people to own more and more. Each poster is dedicated to one of the main problems associated with consumerism. It is accompanied by photographs of trash found in my neighbourhood and well-known sale slogans, which draw even more attention with their exhortation to own often less-needed things. The video is a dynamic version of static posters. It is accompanied by slow and cumbersome music, which points to a slow solution of the environmental problems caused by the surplus in our society.

Zdieľať

Consumerism • Adela Lujza Lučeničová

Consumerism

Práca je súčasťou semestrálneho budovania slovníka, ktorým máme vysvetľovať naše znepokojenie. Do tohto slovníka som si vybrala pojem konzum, ktorý pre mňa znamená neustále sa zvyšovanie spotreby. Táto práca sa zaoberá dopadom hyperkonzumného života dnešnej spoločnosti na životné prostredie. Pozostáva zo 4 plagátov a jedného videa. Poukazujú na podnecovanie ľudí vlastniť stále viac a viac. Každý plagát je venovaný jednému z hlavných problémov spojených s konzumom. Je doprevádzaný fotografiami odpadu z môjho susedstva a známymi výpredajovými sloganmi, ktoré ešte viac upozorňujú svojim nabádaním k vlastneniu často nie až tak potrebných vecí. Video je dynamickou verziou statických plagátov. Je doprevádzané spomalenou a ťažkopádnou hudbou, ktorá poukazuje na pomalé riešenie enviromentálnych problémov vzniknutých nadbytkom v našej spoločnosti. 

ENG:

This work is a part of a semester-building vocabulary to explain a concern. For which I chose the term consumerism, with a meaning of constantly increasing consumption. This work deals with the impact of the hyper-consumer life of today’s society on the environment. It consists of 4 posters and one video. They point to constant encouraging of people to own more and more. Each poster is dedicated to one of the main problems associated with consumerism. It is accompanied by photographs of trash found in my neighbourhood and well-known sale slogans, which draw even more attention with their exhortation to own often less-needed things. The video is a dynamic version of static posters. It is accompanied by slow and cumbersome music, which points to a slow solution of the environmental problems caused by the surplus in our society.

Zdieľať
AdelaLujza_Lucenicova-0dc6180d

Adela Lujza Lučeničová

adelalujza.lucenic@gmail.com

AdelaLujza_Lucenicova-0dc6180d

Adela Lujza Lučeničová

adelalujza.lucenic@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca Galaxiou

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.; Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca Galaxiou

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.; Matej Novotný, PhD.

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.