Všeobecné podmienky a pravidlá

Digitálny Prieskum VŠVU

www.digitalnyprieskum.sk

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá účasti na projekte www.digitalnyprieskum.sk (ďalej len “Projekt”)
 2. Autorom a administrátorom web stránky v www.digitalnyprieskum.sk je fyzická osoba Viktor Kováč (ďalej len “Administrátor“)
 3. Pod pojmom “Prihláška“ sa rozumejú všetky prihlášky vzťahujúce sa k účasti na projekte “www.digitalnyprieskum.sk“ (https://www.digitalnyprieskum.sk/dp-prihlasky/)
 4. Pod pojmom “Práca“ sa rozumie autorské dielo, ku ktorému má jeho autor neobmedzené výhradné autorské práva, alebo má povolenie vlastníka pre jeho zverejnenie.
 5. Pod pojmom “Zúčastnený” sa rozumie fyzická osoba, ktorá študuje alebo študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

II. Podmienky publikovania

 1. Publikovať Prácu v Projekte “www.digitalnyprieskum.sk“ je umožnené Zúčastnenej osobe, ktorá študuje alebo študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vyplnením Prihlášky Zúčastnený súhlasí so všeobecnými podmienkami a pravidlami, ktoré definuje tento dokument.
 2. Publikovať vlastnú autorskú prácu v rámci Projektu “www.digitalnyprieskum.sk“ nie je umožnené žiadnej fyzickej osobe, ktorá neštuduje alebo neštudovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
 3. Jeden Zúčastnený môže publikovať maximálne 1 Prácu na 1 Prihlášku.
 4. Zúčastnený prehlasuje, že je autorom každej prihlásenej Práce a ku každej prihlásenej Práci má neobmedzené a bezvýhradné autorské práva, alebo má povolenie vlastníka pre zverejnenie.
 5. Zúčastnený prehlasuje, že neporušil práva žiadnej z osôb, ktoré sú v práci zobrazené, zároveň neporušil žiadne osobnostné a majetkové práva.
 6. Administrátor nenesie žiadnu zodpovednosť za zverejnenie prihlásenej Práce, ku ktorej Zúčastnený nemá autorské práva. V prípade porušenia práv tretích strán / osôb preberá plnú právnu zodpovednosť Zúčastnený, ktorý Prácu prihlásil.
 7. Administrátor si vyhradzuje právo z Projektu vyradiť Práce, ktorých autor nie je identifikovateľný; práce, ktoré poškodzujú dobré mravy, nabádajú k rasovej či inej neznášanlivosti, alebo Práce, ktoré odporujú dobrým mravom, sú neetické a môžu poškodzovať dobré meno tretích strán.
 8. Administrátor si vyhradzuje právo na zmenu dôvodov, v rámci ktorých môže Práce vyradiť z iných dôvodov.
 9. Zúčastnený vyplnením Prihlášky súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 10. Zúčastnený súhlasí so zverejnením a poskytnutím Práce v elektronickej podobe bez nároku na honorár. Zúčastnený súhlasí s použitím: Názov práce, meno a priezvisko, nadpis príspevku, kategória, opis práce, náhľadový obrázok, galéria obrázkov, avatar, video príloha 1 až 3, email, tel. číslo, web, Instagram profil, Facebook profil, Behance profil, škola, katedra, ateliér, ročník štúdia, stupeň štúdia, vedúci pedagógovia; na reklamné a propagačné účely bez časového a teritoriálneho obmedzenia. Autorské práva zostávajú vlastníkovi. Zaslaním Práce dáva Zúčastnený Administrátorovi súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora diela, bez nároku autora na odmenu. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie.
 11. K zaslaným prácam je potrebné pripojiť údaje Zúčastneného: Názov práce, meno a priezvisko, nadpis príspevku, kategória, opis práce, náhľadový obrázok, galéria obrázkov, email, škola, katedra, ateliér, ročník štúdia, stupeň štúdia.

 

III. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na web stránke “www.digitalnyprieskum.sk”.
 2. Administrátor si vyhradzuje právo web stránku kedykoľvek prerušiť, zrušiť, prípadne zmeniť podmienky a pravidlá bez udania dôvodov a bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

V Bratislave, dňa 1. januára 2021

Hľadáte niekoho alebo niečo?