Zásady ochrany osobných údajov

Digitálny Prieskum VŠVU

www.digitalnyprieskum.sk

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

 

Totožnosť / Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: 

Bc. Viktor Kováč
Beblavého 14, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
viko.kovac@gmail.com (ďalej len “Prevádzkovateľ“)

 

Účel spracúvania: účasť v projekte “Digitálny Prieskum” 

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a/ nariadenia, § 13 ods. 1 písm. a/ zákona

Kategórie osobných údajov: Názov práce, meno a priezvisko, nadpis príspevku, kategória, opis práce, náhľadový obrázok, galéria obrázkov, avatar, video príloha 1 až 3, email, tel. číslo, web, Instagram profil, Facebook profil, Behance profil, škola, katedra, ateliér, ročník štúdia, stupeň štúdia, vedúci pedagógovia.

Doba uchovania osobných údajov: po dobu účasti v projekte “Digitálny Prieskum”. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná na uzavretie zmluvy a dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi; v opačnom prípade zo strany Prevádzkovateľa nie je možné publikovať a prezentovať autorskú prácu dotknutej osoby na web stránke “www.digitalnyprieskum.sk“.

 

Dotknutá osoba má vo vzťahu k Prevádzkovateľovi tieto práva: 

Právo na prístup k osobným údajom – na informácie týkajúce sa účelu spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov (ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté), predpokladanej doby uchovávania osobných údajov, práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takému spracúvaniu, práva podať sťažnosť dozorovému orgánu, poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania vrátane práva na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa je týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. 

Právo na opravu a / alebo vymazanie (“zabudnutie“) osobných údajov – na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, práva na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia; právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov: a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, b. dotknutá osoba odvolá súhlas na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva (spracúvanie sa vykonáva podľa čl. 6 ods. 1 písm. a/ nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. a/ zákona), čl. 9 ods. 2 písm. a/ nariadenia (čl. 16 ods. 2 písm. a/ zákona) nariadenia, a ak neexistuje iný právny dôvod na spracúvanie), c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1, ods. 2 nariadenia, d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne, e. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia (§ 15 ods. 1 zákona). 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – po naplnení jedného z nasledovných dôvodov: a. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ak sú osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e/ alebo f/ nariadenia vrátane namietania profilovania. Ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho  marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Dotknutá osoba môže uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. 

Právo na prenosnosť osobných údajov – dotknutá osoba má kedykoľvek právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktoré mu sa poskytli tieto osobné údaje bránil, ak: a. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a/, čl. 9 ods. 2 písm. a/ nariadenia alebo zmluvne podľa čl. 6 ods. 1 písm. b/ nariadenia, b. sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba ma pri uplatňovaní práva na prenosnosť osobných údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného Prevádzkovateľa druhému Prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 

Právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (ak je spracúvanie založené na čl. 6 ods. 1 písm. a/ alebo čl. 9 ods. 2 písm. a/ nariadenia) Na poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona) 

Práva na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa je týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú (neuplatní sa v prípade, ak je rozhodnutie a. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, b. povolené právom Únie alebo členským štátom, c. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby) 

Právo podať sťažnosť dozorovému orgánu (podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona)  Úrad na ochranu osobných údajov 
Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27,
Tel.: +421 /2/ 3231 32220
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

  

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe 

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe s poskytnutím informácie a to najmenej v rozsahu 

  1. mena/názvu a kontaktných údajov zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií a ii. opisu pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Oznámenie podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje v prípade, ak je splnená ktorákoľvek z nasledovných podmienok

  1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie,
  2. Prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky,  iii. by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.

 

 

V Bratislave, dňa 1. januára 2021

Hľadáte niekoho alebo niečo?