Reštaurovanie bielej liturgickej súpravy z Považského múzea v Žiline

Cieľom diplomovej práce bolo reštaurovanie bielej sakrálnej súpravy liturgických textílií, pochádzajúcich zo zbierky Považského múzea v Žiline. Súčasťou práce bolo chemicko– technologický výskum, rozbor vlákien, pozorovanie pri UV luminiscencii a fotografická dokumentácia prevedených reštaurátorských prác. Cieľom výskumu bolo zistiť rozsah poškodení, množstvo perforácií a zhodnotiť celkový úbytok textilného materiálu. Na pamiatkach sa nenašli sekundárne zásahy.  Súbor textílií sa skladá z viacerých dielov s podšívkami. Všetky časti súboru boli pokryté hrubou vrstvou prachového depozitu. Na základe zistení bol vytvorený návrh na reštaurovanie a po jeho schválení sa pristúpilo k samotnému reštaurovaniu. Cieľom reštaurovania bolo zachovanie hmotnej podstaty pamiatky, optické scelenie, fixácia nekompaktných častí. Základom bolo očistenie pamiatky od depozitu a ďalších nečistôt, aby mohla byť po reštaurovaní súčasťou expozície výstavy alebo uložená v depozitári pre textílie v Považskom múzeu v Žiline. Pri reštaurovaní som mala možnosť si pripraviť aj výstuž pre textilné artefakty. Výstuž som vyhotovila pre kazulu, z potreby horizontálnej polohy pri uskladnení. Pamiatky budú v krabici zabalené a rozdelené  pomocou  materiálu Tyvek.

 

The aim of the diploma thesis was the restoration of a white sacral set of liturgical textiles from the collection of the Považský Museum in Žilina. The work included chemical-technological research, fiber analysis, observations under UV luminescence and photographic documentation of restoration work. The aim of the research was to determine the extent of damage, the number of perforations and to evaluate the overall loss of textile material. No secondary interventions were found on the monuments. The set of fabrics consists of several parts with linings. All parts of the set were covered with a thick layer of deposit. Based on the findings, was created a restoration proposal and after its approval, can started the restoration. The aim of the restoration was to preserve the material substance of the monument, optical fusion, fixation of non-compact parts. The basis was to cleaning the deposit and other impurities, so that after the restoration it could be a part of the exhibition or stored in the depository for textiles. During the restoration, I had the opportunity to prepare a special box for textile artifacts. I made that box for, because it was necesarry to storage in horizontal position. The textiles will be packed in the box and divided with a material Tyvek.

Lea Radványiová

2. roč.

Mgr.

Ateliér reštaurovania textilu

Reštaurovanie

learadvanyiova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lea Radványiová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Reštaurovanie

Hľadáte niekoho alebo niečo?