Terra

Príbor Terra je kompaktným návrhom vytvoreným v spolupráci Ateliéru industrial dizajn a spoločnosti Berndorf-Sandrik. Cieľom bolo navrhnúť príbor vyrobiteľný pomocou technológie 3D tlače kovu. Návrh prináša na stôl nielen funkciu, ale aj haptický a estetický zážitok. Rôzne povrchové textúry, vrátane kameňa, tradičných krojov alebo omietok budov sú dôverne zachytené vďaka RTI (Reflectance Transformation Imaging). Štruktúra je variabilná a jednotlivé časti stohovateľné. Príbor je predmetom, ktorý zachytáva hodnotu oblasti alebo kultúry, tým užívateľovi vzbudzuje pocity spojené s prostredím a krajinou, prispievajúc tak k hlbšiemu prepojeniu človeka s týmito hodnotami. Model je vytvorený pomocou náhradnej technológie resinovej tlače s vysokou úrovňou detailu.

 

The TERRA cutlery set is a compact design created in collaboration between the Industrial design studio and Berndorf-Sandrik company. The goal was to design a cutlery set manufacturable using 3D metal printing technology. The design brings not only functionality but also a tactile and aesthetic experience to the table. Various surface textures, including stone, traditional costumes, or building facades, are intimately captured thanks to RTI (Reflectance Transformation Imaging). The structure is variable and the individual parts are stackable. The cutlery set serves as an object that captures the value of a region or culture. It evokes feelings associated with the environment and landscape, contributing to a deeper connection between people and these values. The model is created using alternative technology – resin printing with a high level of detail.

Zuzana Kasanová

3. roč.

Bc.

Ateliér industrial dizajn

Dizajn

zuzana@kasanova.sk

421948925027

Ďalšie príspevky študentky*ta

Zuzana Kasanová

Zuzana-Kasanova-Realstagram-fa26d532

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Dizajn

Hľadáte niekoho alebo niečo?