b_proud

Produkt s názvom  b_proud je kit pre ženy počas menštruácie.

Poskytuje žene komfort a priestor pre uloženie všetkých pomôcok, ktoré počas jedného dňa menštruácie môže potrebovať.
Aj napriek tomu, že menštruácia je prirodzeným javom v životoch nás všetkých, ženy sa často stretávajú so spoločenským tabuizovaním tejto témy a s pocitmi zahanbenia či nepohochopenia.
Obal odhaľuje svoj obsah a vystavuje ho tak na oči všetkým zvedavým pohľadom. Tento fakt ženy podporuje a rázne vyzýva k hrdosti na vlastnú ženskosť, ktorú má mnoho z nás tendenciu skrývať.
Vo vnútri môže byť uložené čokoľvek – hygienické pomôcky podľa potrieb jednotlivých žien, kúsok čokolády, liek od bolesti či čokoľvek iné. 
Cieľom je poskytnúť žene počas menštruácie komfort, dávku odvahy a nádeje na zmenu. Na zmenu, ktorú tak veľmi potrebujeme. Zmenu, ktorá ženám vráti ich hrdosť.
Zmenu, ktorá nám všetkým otvorí oči.  

A product called b_proud is a practical kit for women during period.

It offers comfort by providing everything that is necessary during single day of the period.
Despite the fact that menstruation is a natural phenomenon and affects all of us, women often encounter misunderstanding, feelings of shame and also this whole topic is taboo.
The cover reveals its content and exposes it to all curious eyes. This fact encourages women and strongly calls for pride in their own femininity, which many of us tend to hide.
Anything can be stored inside – hygiene aids according to the needs of individual women, a piece of chocolate, a painkiller or anything else.
The goal is to provide a woman with comfort during menstruation, a dose of courage and hope for change. For the change we so desperately need. A change that will give women their pride.
A change that will open our eyes wide.

Zuzana Kasanová

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz dizajnu

Dizajn

zuzana@kasanova.sk

Ďalšie príspevky študentky*ta

Zuzana Kasanová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?