Reštaurovanie sochy Piety z Topoľčian

Predmetom diplomovej práce bolo reštaurovanie sochy Piety z kaplnky na rímskokatolíckom cintoríne v Topoľčanoch. Pieta je vyhotovená technikou rezby z čerešňového dreva s originálnou polychrómiou, ktorá bola realizovaná technikou mastnej tempery.  Socha piety pravdepodobne pochádza z konca 17.storočia. Autor sochy je neznámy, avšak vzhľadom na dopátrané analógie bola jeho vzorom pravdepodobne pieta od významného rannobarokového  rezbára Víta Stadlera. V súčasnosti je pieta umiestnená v kaplnke na rímskokatolíckom cintoríne v Topoľčanoch. Vlastníkom piety je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľčany. 

Po prevoze sochy na pôdu VŠVU do ateliéru Reštaurovania drevenej sochy som vykonala komplexný reštaurátorský výskum. Socha bola najskôr podrobená neinvazívnym metódam výskumu a následne som pristúpila k odobratiu vzoriek pre chemickú analýzu. Pozorovaním pri dennom svetle sa odhalila miera poškodenia polychrómie, mnohonásobné premaľby i sekundárne tmely, ktorými boli opravené rozbité časti.

Socha bola pozorovaná i pri razantnom bočnom osvetlení a pri UVA luminiscencii. Pieta bola tiež snímaná za pomoci počítačovej tomografie- CT, avšak pre jej veľké rozmery (100x70x41 cm) mohli byť zosnímané iba hlavy.

Po vyhodnotení neinvazívneho výskumu som pristúpila k odobratiu a analýze vzoriek polychrómie, podkladov a dreva. Zo sochy bolo odobratých celkom 11 vzoriek. Tieto vzorky boli pozorované pod optickým mikroskopom a boli podrobené testom na prítomnosť bielkovín a olejov. Po vyhodnotení mikronábrusov som pristúpila k sondážnemu výskumu, pre potvrdenie svojich zistení. Socha bola viackrát premaľovaná, z toho štyrikrát celoplošne. Najviac sekundárnych úprav sa nachádzalo na inkarnátoch, ktoré boli premaľované až šesťkrát. 

Na základe vyhotoveného výskumu na ktorom som spolupracovala s odborníkmi v danej problematike som stanovila postup reštaurovania, ktorý bol spolu s celým výskumom spracovaný v dokumente „ Návrh na reštaurovanie – Pieta“. Po odsúhlasení návrhu Krajským pamiatkovým úradom  Nitra sa pristúpilo k realizácií reštaurovania. 

Na začiatku reštaurovania bola uvoľnená polychrómia upevnená želatínou za pomoci liehu. Následne boli zo sochy odstránené nevhodné sekundárne premaľby až po prvú sekundárnu úpravu v ktorej je socha po reštaurovaní prezentovaná. Počas reštaurovania som dospela k novým zisteniam, na základe ktorých bol zmenený pôvodný rozsah reštaurovania. Všetky zmeny oproti návrhu boli prekonzultované s KPÚ Nitra. Po odstránení všetkých nevhodných sekundárnych farebných úprav a tmelov som pristúpila k úprave nevhodne upevnenej nohy. Následne som celú sochu vytmelila a pripravila som si podklad pre optické scelenie sochy retušou.

Vzhľadom na ďalší osud sochy, ktorá sa vracia do živého sakrálneho priestoru som zvolila kombináciu čiarkovanej a nápodobivej retuše. 

Helena Horváthová

2. roč.

Mgr.

Ateliér reštaurovania drevenej sochy

Reštaurovanie

h.horvath13@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Helena Horváthová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Reštaurovanie

Lea Radványiová-Technologická kópia-fbf08991

Hľadáte niekoho alebo niečo?