Zriem ťa. / I see you.

Moja semestrálna práca sa snaží zachytiť tému, ktorá ma opantáva už niekoľko rokov.
A to v skratke povedané, snažím sa zachytiť na papieri naše Prazviera – ako som ho nazvala. Našu podstatu,
hlboko schovanú v nás. Našu prirodzenosť, ktorá je s nami od praveku až dodnes.
Chvíle, kedy je mi najbližšie sú okrem krízových situácií nočné pohľady do zrkadla, meditácia a sny.
Človek si už tak zvykol na svet, ktorý stvoril, až zabudol, že je tiež tvorom tejto prírody.
A preto v prácach používam oči, vodu, zrkadlá ( v týchto prácach zatiaľ interpretované ako rámy ) ako brány
stretu medzi bytosťami. Kruhy ako symbol večnosti či zlatá farba ako interpretácia niečoho povätného, nadľudského.
Táto téma je pre mňa určite neuzavretá. Tento semester som skúšala rôzne prístupy k vyjadreniu témy a všetky nejakým spôsobom fungovali, ale najlepšie sa dopĺňajú navzájom.
Jedena práca ťaží od druhej.
Myslím, že raz z toho bude perfektná výstava :)

 

My semestral work is trying to portray a theme that goes around my mind a few years now. Said in short, I am trying to catch into the paper our Primal Animal – as I named it.  Our essence deeply hidden in us. Our core naturalness that is with us from prehistoric times till now.

Times when I am closest to my Animal are, apart the crisis situations, night looks into the mirror, meditation and dreams. A human is now so used to the world he created that he forgot of being part of the nature too.

And that is why I am using in my works eyes, water, mirrors (represented as frames in these works) as a meeting gates between beings. Circles as a symbol of eternity or golden color as and interpretation of something holy above human.

This topic is not finished yet for me. This semester I tryied a lot of approaches to the theme and every one of them worked at some level, but they are telling the story in a best way together. One work is complimenting another.

I hope that once it will be perfect exhibition :)

Ivana Schnira Pavlíková

4. roč.

Bc.

Ateliér voľnej grafiky

Grafika a iné médiá

ivana.pavlikova@zoznam.sk

Ďalšie príspevky študentky*ta

Ivana Schnira Pavlíková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?