https://www.facebook.com/100000233402595/videos/pcb.7941461615871540/806668793566218

Denníky spánkovej paralýzy

Denníky spánkovej paralýzy

Toto dielo je priestorom, v ktorom si môže divák o samote posedieť a vypočuť si výpovede ľudí o ich zážitkoch zo sveta spánkových paralýz. Mojou snahou je účastníkovi umožniť nazrieť do tejto tajomnej sféry. Pre tých, ktorí týmto fenoménom trpia bude snáď prínosné vypočuť si skúsenosti svojich „spolubojovníkov“ proti démonom spánkových paralýz a ich metódy ovládnutia strachu. Ilustrácie odkazujú na situácie, v ktorých sa ľudia spolupodieľajúci sa na vzniku audio stopy počas svojich paralýz ocitli. Súčasťou zvuku je aj takzvaný white noise (mix všetkých uchom počuteľných zvukových frekvencií). White noise umožňuje ľuďom rýchlejšie zaspať, redukuje plač u kojencov, zlepšuje pracovný výkon a potenciálne zmierňuje symptómy ADHD. Tiež odkazuje na rôzne zvuky ktoré ľudia počas spánkovej paralýzy počujú. Divák má nasadenú masku zakrývajúcu zrak a slúchadlá s audiom. Sedací vak, na ktorom sedí, svojimi funkciami imituje pocity dotykov, ktoré ľudia počas paralýz občas cítia. Maska obsahuje info o diele a divák si ju môže vziať ako leták.

Šírka: 2m

Výška: 2m

Materiály: textil, drevo

Sleep paralysis diaries

This work is a space in which the viewer can sit alone and listen to people’s testimonies about their experiences from the world of sleep paralysis. My aim is to allow the participant to look into this mysterious realm. For those who suffer from this phenomenon, it might be perhaps beneficial to hear the experiences of their “comrades-in-arms” against the demons of sleep paralysis and their methods of controlling fear. The illustrations refer to situations in which the people involved in the creation of content of the audio track found themselves during their paralysis. The sound also includes the so-called white noise (mix of all audible frequencies). White noise allows people to fall asleep faster, reduces crying of infants, improves work performance and potentially relieves the symptoms of ADHD. It also refers to the various sounds that people hear during sleep paralysis. The viewer has a mask covering his eyes and headphones with audio. The seat bag, on which person sits, imitates with its functions the feelings of touch which people sometimes feel during paralysis. The mask contains info about the work and the viewer can take it as a flyer.

Width: 2m                                                                                                                           

Height: 2m                                                                                                                      

Materials: textile, wood

Borek Brindák

1. roč.

Mgr.

Socha, objekt, inštalácia

Socha, objekt, inštalácia

borekbrindak@gmail.com

421915324735

Ďalšie príspevky študentky*ta

Borek Brindák

Obrázok WhatsApp 2023-06-27 o 18.08.37 – kópia-min

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?