https://www.facebook.com/100000233402595/videos/pcb.9889921437692205/563032752575058
https://www.facebook.com/100000233402595/videos/pcb.9889921437692205/3394834770772308

Escaperoom spánkovej paralýzy

Escaperoom spánkovej paralýzy

Spánkovú paralýzu považujem za čosi ako mentálny escaperoom, ktorý som sa rozhodol preniesť do reálneho sveta a vytvoriť ho ako kompaktný sochársky objekt, do ktorého je divák lákaný vojsť a ocitnúť sa v prostredí na pomedzí escaperoomu a na zmysly pôsobiaceho enviromentu inšpirovaného spánkovou paralýzou. Odkazuje na etapy spánkovej paralýzy ako dostávanie sa čoraz hlbšie do väzenia svojho podvedomia, či pocit blížiaceho sa vyslobodenia. Objekt využíva hru zvukov, svetla a tmy, pôsobenie fantazijných, akoby až preludných  objektov a tajomnej cesty von. Súčasťou príbehu diela je aj takzvaný ,,Tieň“. Jung tak nazýva potlačované ľudské vlastnosti ktoré považujeme za negatívne a podľa jeho teórie sa môžu zhmotňovať v našich nočných morách. Splýva so spánkovou paralýzou a prehovára k divákovi. Hoci znie odpudivo a chaoticky, divák postupne zisťuje, že sa mu ,,Tieň“ vlastne snaží pomôcť. Človek sa oslobodí zo svojho mentálneho väzenia dočasným splynutím s  ,,Tieňom“, pretože je jeho súčasťou a s ním je úplný. Spomínaná bytosť sa stáva tragickým nechceným hrdinom, ktorého po vyslobodení opúšťame, na hranici medzi ,,väzením“ a slobodou.    

Šírka: 4m                                                                                                                            

Výška: 3m                                                                                                                      

Materiály: drevotrieska, oceľ, látka, syntetické vlasy, polystyrén            

Sleep paralysis escape room

I consider sleep paralysis to be something like a mental escape room, which I decided to transfer to the real world and create it as a compact sculptural object into which the viewer is tempted to enter and find himself in an environment on the border between an escape room and a sensory stimulating environment inspired by sleep paralysis. It refers to the stages of sleep paralysis as getting deeper and deeper into the prison of your subconscious, or the feeling of approaching liberation. The object uses the play of sounds, light and darkness, the effect of fantastical, haunted-like objects and a mysterious way out.   The so-called “Shadow” is part of the story of the work. This is what Jung calls repressed human qualities that we consider negative and according to his theory, can materialize in our nightmares. It blends with sleep paralysis demon and speaks to the viewer. Although it sounds repulsive and chaotic, the viewer gradually discovers that the “Shadow” is actually trying to help. Person frees own self from this mental prison by temporarily merging with the “Shadow” because it is a part of personality and its complete with it. The mentioned being is becomming a tragic unwanted hero whom we abndon after liberation, on the border between “prison” and freedom.

Width: 4m                                                                                                                           

Height: 3m                                                                                                                      

Materials: chipboard, steel, fabric, synthetic hair, polystyrene

Borek Brindák

2. roč.

Mgr.

Socha, objekt, inštalácia

Socha, objekt, inštalácia

borekbrindak@gmail.com

421915324735

Ďalšie príspevky študentky*ta

Borek Brindák

289884091_7941323669218668_7376011231284344768_n

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?