Golden ratio

Náplňou našej práce bolo vytvorenie interiéru pre jedného, ktorý by podliehal princípom zlatého rezu. Mojím cieľom bolo zamerať sa na kontrasty, ktoré možno bádať aj v schéme zlatého rezu, v podobe postupne sa zmenšujúcich zlatých štvorcov a obdĺžnikov v kombinácií so zlatou špirálou. Napriek kontrastu týchto prvkov sa schéma zlatého rezu stále javí v našom oku ako harmonická. Z tohto vychádza moja myšlienka vytvorenia určitého balansu v priestore za pomoci kontrastov tvarov, farieb a materiálov. Kontrast podčiarkuje tiež hranatý skelet domu, ktorý je doplnený o mobilný nábytok oblých tvarov. Tento neveľký priestor, o veľkosti približne 5×8 metrov, som sa snažila navrhnúť a zariadiť tak, aby obsahoval všetky zóny potrebné k plnohodnotnému bývaniu. Interiér je rozdelený na dennú, nočnú a hygienickú zónu. Vstupom do interiéru sa človek ocitá na “ceste”, ktorá ho vedie do jednotlivých zón.

Stolička BUENO podlieha princípom zlatého rezu rovnako ako interiér, v ktorom je umiestnená. Jej profil a proporcie vychádzajú z klasickej schémy božského rezu, ktorého pomery sa javia v našom oku ako ideálne. Stolička podčiarkuje ideu, na ktorej je založená celá koncepcia interiéru – vytvorenie určitej harmónie, balansu v priestore pomocou kontrastov. Skelet tvorí drevený rám, ktorý je doplnený o mäkké penové časti – sedák a operadlo, kopírujúce kostru stoličky.

 

Our task was to create an interior for one which would conform to the rule of the golden ratio. My goal was to focus on contrasts, which can also be seen in the golden ratio, in the form of gradually shrinking golden squares and rectangles in combination with the golden spiral. Despite the contrast of these elements, the golden ratio still appears harmonious and this is where my thought of creating a balance in space with the help of the contrast of shapes, colors and materials originates from. The contrast emphasizes the angular skeleton of the house which is supplemented by the round shaped mobile furniture. I tried to design and furnish this small space of the size approximately 5×8 meters to contain all the zones necessary for quality living. The interior is divided into living, sleeping and hygienic zones. Upon entering room one finds a “path” which leads them to individual zones.

Chair BUENO falls under the Golden ratio rule as does the interior in which it is located in. Its shape and proportion are based on the classic scheme of the bohemian cut whose ratios appear ideal in our eyes. The chair emphasizes the idea on what the whole concept of the interior is based on – creating harmony and balance using contrast. The skeleton is made out of a wooden frame which is supplemented by soft foam parts – the seat and the back – rest, copying the skeleton of the chair.

 

Barbora Siráňová

3. roč.

Bc.

Ateliér interiérového dizajnu

Dizajn

barbora.siranova8@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Barbora Siráňová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Dizajn

Plagat-76df1e53

Hľadáte niekoho alebo niečo?