Producing the mass, collecting individuals

SK/

V mojej semestrálnej práci narážam na systém masovej produkcie. Hlavným predmetom záujmu sa mi stal kameň ako prírodný materiál, dnes je však masívne využívaný a manipulovaný ľudskou rukou do uniformných štruktúr vo verejnom priestore. Všímam si systém, ktorý je založený na sile masy ako celku a ktorý nedbá na špecifické kvality jednotlivca, ktorý nezapadá do zavedených vzorcov, a stáva sa tak  „outsiderom“, vylúčeným na okraj.  Kamene, ktoré nejakým spôsobom vyčnievali z masy, s vedomím ich nevyužitia kvôli ich inakosti, som začala zbierať a umiestňovať ich do hľadáčika fotoaparátu. Okrem zmeny  samotného prostredia kameňov (exteriér-interiér), som zároveň menila aj charakter samotného objektu, a to z masového produktu na špecifickú individualitu. Východiskom sa mi stala vynútená uniformita množstva produktov pochádzajúcich z ľudskej  veľkovýroby. Túto jednoliatosť masy narúšam jej „chybnými“ jednotlivcami.  V druhej časti práce, vytváram vlastné skulptúry-odtlačky mojej ruky. Ide o protichodnú reakciu, v ktorom z jediného originálu vytváram niekoľko ďalších  kópií. Pojem masovej (re)produkcie sa mi vzťahuje aj na konkrétne umelecké médiá a umelecký trh, kedy sme ako umelci zároveň producentmi umeleckých artefaktov. Technická reprodukovateľnosť fotografického média -možnosť vyrobiť z jedného originálu niekoľko ďalších kópií opäť deštruuje ideu jedinečného objektu (individuality).  V obidvoch častiach projektu je dôležitý element ruky ako nástroj akejkoľvek ľudskej výroby či fyzickej manipulácie.

 Koncept masy a  gesto oddelenia vyčnievajúcich individualít z celku bolo pre mňa dôležité pretaviť aj do formálnej stránky výstavy, v ktorej som využila priehľadné fólie na fotografie skupiny kameňov. Týmito fóliami môže potenciálny divák manipulovať a umiestňovať na stenu, čím vznikne rozdelenie masa vs. jednotlivec.  

 

EN/

In my semestral project, I allude to the system of mass production. The main object of my interest became a stone, as a natural material, but today it is massively used and manipulated by human hands into uniform structures in public spaces. I see a system that is based on the strength of the mass as a whole and that ignores the specific qualities of the individual, who does not fit into the established patterns and thus becomes an „outsider“, excluded at the margins. I started collecting stones, which in some way were protruding from the mass, with the knowledge that they wouldn’t be used due to their otherness and I placed them in a viewfinder of my camera. Besides changing the environment of the stones (exterior-interior), I also changed the character of the object itself, from a mass product to a specific individuality. My starting point was the forced uniformity of products from constant mass production. I disrupt this unity of the mass with its own „faulty“ individuals. In the second part of the project, I created sculptures – imprints of my hand. It is a contradictory reaction, in which I made several other copies from a single original.The concept of mass (re)production also applies to specific artistic mediums and the market of art, when we as artists are also producers of artifacts. Technical reproducibility of the photographic medium – the ability to make an infinite amount of more copies from one original again destroys the idea of a unique object (individual). In both parts of the project is important the element of the hand as a tool of any human production or physical manipulation.

The concept of the mass and the gesture of separation of individuals from the whole was important to me to communicate in the formal side of the exhibition as well, in which I used transparent prints which are depicting a group of stones. The potential viewer can manipulate by placing them on a wall, creating the division between mass vs. individual.

Karla Šavrtková

2. roč.

Bc.

Protoateliér

Fotografia a nové médiá

karla.savrtkova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Karla Šavrtková

03-ff5c50f2

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?