I made these shitty prints for you

SK

  Opúšťam svoje doteraz zaužívané spôsoby tvorby. Potrebujem vyskúšať niečo nové, pretože moje doposiaľ vytvorené práce ma začínajú nudiť až frustrovať a takto ma táto situácia vracia k samej sebe a k svojím starým zbierkam fotiek, kde sa pri nazeraní na nich nie len učím ísť cez svoje hranice akéhosi strachu vyskúšať niečo „nové“ a iné, ale aj pripomenúť si to, kto som.
Ba dokonca si pri tomto procese užívam prítomný okamih s osobami, ktoré milujem, preto tieto spomienky prenášam do prítomnosti, rôznymi spôsobmi ich pretváram, skúšam byť „dokumentaristom“ a súčasne zúčastnenou osobou.
   Pri celom tomto projekte sa môj pohľad na vnímanie fotografie transformuje, naďalej ju nevnímam len ako jeden celok akejsi dokonalosti, ale preciťujem čo si hlbšie a obšírnejšie. Vnímam ju bez hraníc a obmedzení.

 

 

EN

   I am leaving behind my comfort zone of creativity. I need to try something new because the works I’ve created up to this point are starting to be frustrating and boring for me. This is why I am retracing my steps back to the old me, my old collections, which upon inspecting I’m not only learning how to break my barriers of fear in trying something “new” and different, but I’m also reminding myself of who I am. I’m even thoroughly enjoying the present moment with people that I love, that’s why I’m putting all my thoughts into the “now”, I attempt all different approaches while documenting an atmosphere that I am also a part of.

     With this project my way of seeing the world through the lenses of my camera has changed and transformed, I no longer take it as a complete whole of perfection and I perceive it as something much deeper and widespread. I now feel it without any form of barrier.

 

 

 

 

B.

Bianka Ézsölová

2. roč.

Bc.

Protoateliér

Fotografia a nové médiá

biankaezsol@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Bianka Ézsölová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?