Homing: Returning to Oneself

ENG:

                                                                   Homing: Returning to Oneself

This work is an elaboration of the theme of “ruinization”, which I interpreted as the destruction of someone – the ruin of a person and his subsequent rebirth. ,, The only way to preserve this essential soul skin is to maintain the original, pure, unobscured awareness of what the soul skin is worth and how to use it. But no one can maintain critical and sharp thinking and awareness all the time. No one can keep his mental skin constantly and at every moment, day and night. However, we can keep the theft of our mental skin to a minimum. We can develop ojo augo, a sharp eye that will observe conditions and situations all around us and guard the territory of our psyche based on them. ” (Clarissa Pinko la Estes ) (According to C. G. Jung, it is a being that includes all of the conscious and unconscious thought processes of a person.) Four stories showing four different situations. In each one, I depict a different situation that accompanies a woman during her “journey to herself … and back”. I show what it’s like after all that, after losing the sealskin. A reappearance. That slow awakening. For a while, we disconnected from everyday life, hustle and bustle, and especially from ourselves. ,, We almost never have a name for it, except that it is “something in us. ” (Clarissa Pinko/a Estes) I started from the feelings of losing myself (from the position of a woman) not only to the surrounding world but mainly to myself. But at the same time, we know that after disconnection there is a change that will come. Whether we want to or not. A kind of “enlightenment” (re-awakening) moment occurs. After a difficult period, there will be a period of balancing and lightness. And after the “eclipse” there will be a brightening …

(the fourth video couldn’t be added due to copyright, if you want to see it, contact me !)

 

 

SK:

                                                                 

                                                                Návrat k sebe samemu, spat’ domov.

Dielo je spracovaním témy “Ruinizácie”, ktorú som interpretovala ako zničenie niekoho – zruinovanie človeka a jeho následne znovuzrodenie. ,, Jediný spôsob ako si zachovat’ túto esenciálnu duševnú kožu je, že si uchováme pôvodne, čisté nezastreté vedomie o tom, akú má duševná koža hodnotu a ako ju používat’. No nikto si nedokáže neustále udržať kritické a bystré zmýšľanie a uvedomelosť.( Nikto si nedokáže uchovat’ svoju dučevnú kožu neprestajne a v každom okamihu, vo dne i v noci. Môžeme však krádež našej duševnej kože udržiavat’ na minime. Možeme si rozvinut’ ojo augo, bystrý zrak, ktorý bude sledovat’ podmienky a situaciu všade okolo nás a na ich základe strážiť teritórium našej psyché.”( Clarissa Pinkola Éstes) (Podl’a C.G. Junga je psyché bytost’ zahrňujúca celok vedomých aj nevedomých pochodov myslenia človeka.) Štyri príbehy zobrazujúce štyri rôzne situácie. V každom jednom zobrazujem inú okolnosť, ktorá sprevádza ženu počas jej ,,cesty k sebe … a späť”‘. Ukazujem aké je to po tom celom, po strate tulenej kože. Znovuobjavenie sa. To pomalé prebudzanie sa. Na nejakú chvil’u sme sa síce odpojili od každodennosti, uponahl’anosti a hlavne od seba.,, Takmer nikdy pre to nemáme názov, až na to, že je to ,, niečo V nás. “(Clarissa Pinkola Éstes ) Vychádzala som z pocitov straty samého seba (z pozície ženy) nie len k okolitému svetu ale hlavne k sebe samému. No zároveň vieme, že po odpojení nastáva zmena, ktorá pride. Či chceme alebo nechceme. Nastáva akasi chvil’a ,,osvietenia”
(opätovneho prebudenia). Po náročnom období príde to akési obdobie vyrovnavania a l’ahkosti. A po ,,zatmeni” nastane rozjasnenie…

 

(štvrté video nebolo možné pridať kvôli autorským právam, ak ho chceš vidieť kontaktuj ma!)

Bianka Ézsölová

3. roč.

Bc.

Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Fotografia a nové médiá

biankaezsol@gmail.com

0950397402

Ďalšie príspevky študentky*ta

Bianka Ézsölová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?