https://www.youtube.com/shorts/QFeomdDRqEA

Mesačná slepota

MESAČNÁ SLEPOTA
Rozpracovaný projekt o vzájomnom vzťahu, závislosti, symbióze, ktorá nastáva medzi človekom využívajúcim hipoterapiu a koňom, ktorý trpí mesačnou slepotou/sivým zákalom.
Projekt zaoberajúci sa tiež hipoterapiou ako regeneráciou po fyzickej, či psychickej ruinizácii, zdravotnom postihnutí, či strate blízkeho jedinca, v ktorej je hlavný prvok pohyb koňa, krok, klus a spoločný dotyk dvoch živých tiel a ich vzájomnej výmene energie.
Súčasťou projektu je video zaznamenané termo kamerou zachytávajúce teplo, energiu, stopu ktorú po sebe zanechá jeden jedinec na tom druhom, a tiež malá knižka obrázkov fotených na nefunkčný – “slepý” fotoaparát.

MOONLIGHT BLINDNESS
An ongoing project about the mutual relationship, dependence, symbiosis that occurs between a person using hippotherapy and a horse suffering from moon blindness/cataract. A project also dealing with hippotherapy as regeneration after physical or psychological ruination, disability, or the loss of a loved one, in which the main element is the horse’s movement, step, trot and the common touch of two living bodies and their mutual exchange of energy. 
A part of the project is a video recorded with a thermal camera capturing heat, energy, the trace that one individual leaves behind on another, and also a small book of pictures taken with a broken – “blind” camera.

Nataša Bošková

4. roč.

Bc.

Ateliér Fotografia, realita, konštrukcia

Fotografia a nové médiá

n.natasaboskova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Nataša Bošková

natasa_boskova_focus-2d94a654

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?