Endless CIRCLE…?

Sydróm vyhorenia je fenoménom nie len tejto doby. Prečo k tomu dochádza a, ako sa s tým vyrovnať? Sama neviem. Vyhorenie a fungovanie s tým je pre mňa stálou záhadou. Neustály boj, premáhanie sa a snaha dostať sa von z bludného kruhu. V mojej práci sa snažím vďaka procesu tvorby dospieť k vnútornému kľudu a uzdraveniu. Sadra pre mňa predstavuje fragment, ktorý sa využíva na fixovanie zlomenín, vďaka, ktorej sa následky úrazu zahoja. Predstava, že práve sadra vie zafixovať pocity, a tak ich vyliečiť ma posunula v mojej práci do fázy kedy som tento “ozdravný proces” chcela zaznamenať. Celá práca je akýmsi meditovaním a snahou vyčistiť hlavu od zbytočných vonkajších vplyvov a sústrediť sa hlavne na prítomnosť a daný okamih.

Burnout syndrome is a phenomenon not only of this time. Why does this happen and how to deal with it? I do not know myself. Burnout and functioning with it is a constant mystery to me. Constant struggle, overcoming and trying to get out of the vicious circle. In my work, I try to reach inner peace and healing thanks to the creative process. For me, plaster represents a fragment that is used to fix fractures, thanks to which the consequences of an injury heal. The idea that plaster can fix feelings and thus heal them moved me to the stage in my work when I wanted to record this “healing process”. The whole work is a kind of meditation and an effort to clear the head of unnecessary external influences and focus mainly on the present and the given moment.

Barbora Podola

1. roč.

Mgr.

Ateliér Laboratórium fotografie

Fotografia a nové médiá

bara.podola@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Barbora Podola

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?