Ruinizácia/rozpracovanosť

 

Na pozadí súčasnej situácii reflektujem a portrétujem osoby, ktoré sa stali obeťami násilia, nenávisti či ataku. Touto sériou by som chcela poukázať na dopad ruinizácie jednotlivcov, ktorá postupne prerastá do ruinizácie a následne polarizácie spoločnosti. Portréty obetí sú tichou výpoveďou a dialógom medzi fotografom, fotografovaným a divákom. Pomedzi civilné portréty osôb prepletám pocitové výjavy, ktoré vyjadrujú nesúhlas s problematikou ruinizácie jednotlivca. Celú sériu doplňujem o textové výjavy vo verejnom priestore, ktoré fungujú ako forma anonymného formátu.

 

 

 

Regarding current situation, I am reflecting and portraying people who have been victims of violence, hatred or attack. With this series I would like to highlight the impact of ruination of individuals which gradually grows into ruination and consequently polarization of society. The portraits of the victims are standing as silent statements and dialogues between the photographer, photographed and the  viewer. Interwoven between the civilian portraits of people are emotional scenes that express disagreement with the issue of ruination of an individual. I complement the whole series with textual scenes in public space that function as a form of anonymous format.

 

 

Sára Antalová

4. roč.

Bc.

Ateliér fotografia, realita konštrukcia

Fotografia a nové médiá

sara.antalova@hotmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Sára Antalová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?