HYLÉ

WEB HYLÉ :https://readymag.com/u2438479182/3315633/

Hlavnou témou mojej semestrálnej práce je HMOTA ako taká. Záujem kladiem na jej vlastnosti, povahu, vzhľad, stálosť ale aj dočanosť. Prepájam ju s fotografickým médiom a následne skúmam jej jednotlivé fragmenty. Vychádzam z prvkov a autorov, ktorí sú v danej téme pre mňa kľúčový. A to, z diela Josefa Sudka a Milana Tittela. Dvaja umelci možno na prvý pohľad odlišní no zároveň je tam určitá podobnosť. Tak ako oni tak aj ja som sa v určitom zmysle slova zameriavala na bežné predmety, ktoré sú okolo nás a následne ich povýšila obrazom na “sochárske objekty”.

Názov moje práce nesie meno “HYLÉ”, tento pojem výchadza z filozofického ponímania hmoty. Konkrétne to znamená beztvará látka, ktorá až spojením s tvarom dáva konkrétne súcna. Z toho vychýdzalo aj moje obrazové stvárnenie hmoty vo fotografií. Snaha o to aby sa divák mohol “dotknúť” alebo pohľadom “ohmatať” zobrazovaný priestor. Rozklad hmoty či jej expandovanie je ďaľším prvkom môjho výskumu, kde nedochádzam k určitým záverom, ale len k ďaľším formám jej spracovanie a kladeniu si ďaľších nových otázok.  HMOTA , STÁLOSŤ, DOČASNOSŤ, NÁHODA – 4 heslá, ku ktorým som sa v procese tvorby dostala a následne vracala. Printy fotografií sú inštalované v určitej postupnosti mójho výskumu od hora kde výskum začal smerom dole kde sa postupne vyvýjal. Inštalácia je rozložená na samostané skupiny, či celky . Ktoré sú vzájomnou komunikáciu prepojené. Každá jedna fotografia je pre mňa samostatný celistvý objekt. 
 
The main topic of my term paper is MASS as such. I am interested in her qualities, character, appearance, stability … I connect it with the photographic medium and then examine its individual fragments. I am based on the elements and authors who are key to this topic. And that, from the work of Josef Sudek and Milan Tittel. The two artists may be different at first glance, but at the same time there is a certain similarity. Like them, I, in a sense of the word, focused on the common objects around us and then elevated them with photos to “sculptural objects”. The title of my work is called “HYLÉ”, this term is based on the philosophical understanding of matter. Specifically, it means a formless substance which, when combined with the shape, gives a concrete concretion. My pictorial understanding of matter in photography also emerged from this. An effort so that the viewer can “touch” or “touch” the displayed space. Decomposition of matter or its expansion is another element of my research, where I do not come to certain conclusions, but only to other forms of its processing and asking other new questions. MASS, STABILITY, TEMPORARLITY, RANDOMNESS – 4 passwords to which I got in the process of creation and then returned. These are also elements that in a way characterize the overall installation. By installing, I highlight a photo that provides us with a material experience with a flat view. The photographs are installed in a certain sequence of my research from the up where the research began downwards where it gradually developed. The installation is divided into separate groups or units. Which are interconnected communication. Each photo is a separate object for me. That’s why I focused on the installation so that everyone has enough space to excel…
 
 

Barbora Kapustová

4. roč.

Bc.

Ateliér Laboratórium fotografie

Fotografia a nové médiá

bara.kapustova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Barbora Kapustová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?