Dve strany

“Dve strany” je séria fotografií, ktorá vznikla na základe úvahy o vzťahu a protichodnosti fotografie a reality, a o fotografii ako každého subjektívnou selekciou, výrezom z tejto reality. Pri snahe lepšie a objektívnejšie priblížiť divákovi daný odohrávajúci sa moment, som využívala princíp fotenia intuitívne selektovaných situácií, následného otočenia sa a odfotenia opačného pohľadu na to, čo sa odohráva za mnou. Ukazujem tak aj to, čo by sa fotograf za normálnych okolností rozhodol neodfotiť a pred divákom tak skryť. Spojenie týchto dvoch obrazov spôsobuje, že divák danému momentu dokáže lepšie porozumieť, zároveň druhá fotografia môže ukázať iný príbeh, ktorý sa súčasne odohráva, či zachytiť niečo rovnako zaujímavé a “pekné” ako prvá – fotografom plánovaná fotografia. Zamýšľala som sa tak aj nad mojim “aktom fotografovania”, nad tým čo, a prečo práve to, sa rozhodnem fotiť ja, a nad akýmsi dvojakym metrom, ktorý v sebe každý máme – pocitom, podľa ktorého určíme pri procese fotenia čo presne odfotíme a čo nie. 

Výsledkom je návrh knihy, v ktorej jej dve strany reprezentujú dve strany daného momentu. Keď otvoríme knihu, fotky sú tiež oproti sebe, rovnako ako v realite a divák sa ocitá medzi nimi, rovnako ako fotograf pri ich fotení.

 

“Two sides” is a series of photographs based on my thought about the relationship and contradiction of photography and reality, and about photography as everyone’s subjective selection of that reality. In an effort to better and more objectively bring the moment closer to the viewer, I used the principle of photographing intuitively selected situations, then turning around and photographing the opposite view, which shows what the photographer would normally choose not to capture and so hide from the viewer. The combination of these two images is supposed to make the viewer better understand the given moment. Also the second photo can show another story that is happening at the same time, or capture something as interesting or “nice” as the first – planned photo. I also thought about my “act of photography”, about what, and why exactly, I decide to capture while photographing. About some double meter that we each have in us – the feeling according to which we choose during the shooting process what exactly we shoot and what not. 

A result is a visualized idea of a book in which its two pages represent the two sides of a given moment. When we open the book, the photos are also opposite each other, just like in reality, and the viewer finds himself between them, just like the photographer while taking them.

Nataša Bošková

2. roč.

Bc.

Ateliér o fotografii

Fotografia a nové médiá

n.natasaboskova@gmail.com

0918910038

Ďalšie príspevky študentky*ta

Nataša Bošková

hipoterapia2-d1d8a5ce

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?