INTO THE WILD

SK

Útek na okraj mesta do Svätého Jura, do blízkosti chránenej oblasti Jurskeho pralesa.
Zachytenie atmosféry tohto miesta a života skupiny ľudí oslobodzujúcej sa od civilizačných tlakov, žijúcej v prepojení s prírodou, čerpajúc z nej, psychicky aj fyzicky. Zároveň venovanie pozornosti vlastnému spomaleniu, uvedomeniu si podstaty a dotyku človeka s prírodou.

Zvuky prírody pralesa zostrihané s rozhovormi ľudí žijúcimi v Svätom Juri sú nahrané na platni.

Platňa (strana A): https://youtu.be/F7p2vjXW488

Kniha: https://youtu.be/M1cGxsUSDR0

 

EN 

Escape to the outskirts of the city to Sv. Jur, near the protected area of ​​the Šur swamp. Capturing the atmosphere of this place and the life of community freeing itself from the pressures of civilization, living naturally connected and in harmony with nature, drawing from it, mentally and physically. At the same time, paying attention to my own slowdown, awareness of the origins and contact of man with nature.

The sounds of the nature in Sv. Jur and conversations of people living there are recorded on vinyl.

Record (page A): https://youtu.be/F7p2vjXW488

Book: https://youtu.be/M1cGxsUSDR0

Nataša Bošková

2. roč.

Bc.

Ateliér o fotografii

Fotografia a nové médiá

n.natasaboskova@gmail.com

0918910038

Ďalšie príspevky študentky*ta

Nataša Bošková

hipoterapia2-d1d8a5ce

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?