Vytúžená zmena

Vytúžená zmena. Ako umelec, žena, človek, jedinec sa nachádzam v nevymedzenom priestore medzi svetmi. V Limbe. Moja práca sleduje obdobie pandémie a skúma jej vplyv na psychiku súčasnej generácie mladých ľudí. Generácia C sa náhle a nečakane ocitá v neistom prostredí a nevedno, aký vplyv to na nej zanechá. Človek je spoločenský tvor, ktorý pre svoj plnohodnotný život vyžaduje sociálny kontakt, avšak pandémia sa stavia do cesty tejto základnej ľudskej potrebe. Umelecká tvorba neustále reaguje na prostredie, v ktorom vzniká a inak tomu nie je ani v prípade pandémie koronavírusu. Poučili sme sa vo svojom správaní z predchádzajúcich pandémii?

Kľúčové slová: Limbo, vákuum, sivá labuť, pandémia, Generácia C

 

Desired change. The artist, woman, man, individual is set into an undefined space between the worlds. In Limbo. The work traces the period of the pandemic and examines its impact on the psyche of the young generation. The young generation, Generation C, suddenly and unexpectedly finds itself in an uncertain environment and does not know what its long-term effect will be. Man is a social creature who needs to have social contact for living a decent life, but pandemics stand in the way of this basic human need. Artistic creation constantly reacts to the environment in which it originates, and the coronavirus pandemic is no exception. Have we learned anything from the previous pandemics?

Key words: Limbo, vacuum, grey swan, pandemic, Generation C

Michaela Imreová

4. roč.

Bc.

AFRK

Fotografia a nové médiá

mimideny@gmail.com

0907233343

Ďalšie príspevky študentky*ta

Michaela Imreová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?