Another A

V ľudskom tele je okolo 30 000 génov, niektoré sa prejvia, iné ostávajú mĺkve. Viditeľnosť prejavených génov je podmienená viacerými faktormi, napríklad teplotou, svetelnými podmienkami a ich podobu môžeme vidieť v konečnej forme (fenotyp),..čo však neprejavené gény? Aké črty a charakteristiky kódujú? Predstavujú naše alternatívne osobnosti, žijúce v inej dimenzii? Leží v nich náš skrytý potenciál?

Another A, rozširuje teóriu génovej expresie a skúma potenciálne možnosti neprejavených génov.

Prostredníctvom modifikácie tela prírodninami séria zmazáva obrys tela, aký poznáme a tak rozširuje vnímanie do viacerých vrstiev a fluidnejších stavov bytia. V petriho miskách kultivuje nové druhy, sleduje úroveň ich expresie a výslednú podobu. Rozkladaním celku a množením častí obrazu cez filter, skúma DNA sekvenciu potenciálnych osobností-criatúr a hybridov, ktoré by mohli vzniknúť, keby celok dosiahol svoje plné maximu. A v podobe pohyblivého objektu, zhmotňuje myšlienku existencie v multidimenzii, a jej nekonečných možností. Prostredníctvom tohto výskumu si zároveň kladie otázky o ľudskom smerovaní, uvažuje o špekulatívnosti vo fotografii, a snaží sa ponúknuť nové východisko z reality, cez multidimenzionálne vnímanie tela-celku, a snahu o prejavenie jeho plného potenciálu.

Ukazuje, že je tu možno ešte niečo viac, ďalšie “A”, v ktorom môže ležať budúcnosť.

 

EN:

Another A expands the theory of gene expression. According to it, there is around 30 000 genes in human body, but not all of them can be expressed. We know how the expressed genes look and what they influenced, (the visible genes are called phenotype), but how would the unexpressed genes made us? Do they represent our alternative personalities? Does any hidden potential lay in them?

The project deals with the idea of unseen genes, by modificating the human body with natural artefacts, it is erasing the outline, by which we know it, thus offering a new point of view and opening our perception, to all layers and more fluid like states of our being. In petri dishes, a new life forms are cultivated and their expression is observed. Looking closer at the whole, decomposing and multiplying parts of it as in a DNA sequence, making potential hybrids and criaturas, and like that, showing the maximum the whole could reach, if it was sufficiently receptive of itself. In a moving object, a multidimensional existence and it’s infinite posibilities are manifested. Simultaneously I am asking questions about human direction, future art functions, speculative ways in photography and  trying to offer a new way out of today’s reality by examining the multidimensional way of thinking and an effort to reach the full potential. 

It shows there is maybe something more, antoher A (and), in which our future may lay.

Nin Pacherová

3. roč.

Bc.

Ateliér fotografia realita konštrukcia

Fotografia a nové médiá

nina.pacherova@gmail.com

0944951251

Ďalšie príspevky študentky*ta

Nin Pacherová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?