Zmena / Change

Zmena

V mojej práci sa zaoberám tým, aký vplyv má na človeka jeho rozhodnutie niečo zmeniť. Či už dobrovoľné, nedobrovoľné, vedomé alebo nevedomé. Ako životné premeny vníma individuál na vlastnej koži a aké emócie to v ňom vyvoláva. Konfrontujem sa aj so súčasnou situáciou svetovej pandémie, v ktorej sme zostali nečakane izolovaní. Na tento stav sme neboli zvyknutí, doteraz sme boli slobodní v cestovaní, v sociálnom kontakte a náhle sme povinní nosiť rúško, máme obmedzený voľný pohyb a sme uzavretí v karanténe. Je to pre nás obrovská zmena a dalo by sa povedať, že žijeme dejiny. Skúmam ako táto izolácia pôsobí na
psychiku človeka a ako sa niekto spoločensky aktívny, ako ja cíti v tejto pozícií. Touto témou sa chcem zaoberať dlhodobo a skúmať, ako aj malé zmeny v našich životoch dokážu ovplyvniť dianie a viesť k niečomu väčšiemu, euforickému stavu nesmierneho šťastia či depresie, nečinnosti a osamelosti. Zisťujem, ako tento pojem dokáže vplývať na psychiku jedinca. Do života nám prichádzajú nečakané podnety, ktoré nie sme schopní predpovedať, krehkosť a pominuťelnosť jednotlivých rozhodnutí, vzniknutých situácií a okamihov nám navodzujú otázku či konáme správne. Každý má svoju vlastnú originálnu líniu adaptácie zmeny s ktorou sa osobite vysporiadava.

Change

In my work I deal with the impact of a person’s decision to change something. Whether it is voluntary, involuntary, conscious or unconscious. How the individual perceives life changes on his own skin and what emotions it evokes in him.I am also confronted with the current situation of the global pandemic, in which we have found ourselves unexpectedly isolated. We were not used to this situation, so far we have had freedom in travelling, in social contact and suddenly we must wear a face mask, we have limited free movement and we are locked up in quarantine. It is a huge change for us and one could say we are living the history. I study how this isolation affects the human psyche and how someone as socially active, as me feels in this position. I want to study this topic for a long time and explore how even the smallest of changes in our lives can affect events and lead to something bigger, an euphoric state of immense happiness or depression, inactivity and loneliness. I explore how this concept can affect the psyche of an individual. Unexpected stimuli come to our lives and the fragility and pastness of individual decisions, situations and moments raise the question of whether we are doing the right thing. Everyone has their own original line of adaptation to change, which they deal with individually.

Michaela Imreová

4. roč.

Bc.

https://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-fotografie-a-novych-medii/atelier-fotografia-realita-konstrukcia/

Fotografia a nové médiá

mimideny@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Michaela Imreová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?