Back to Animism

SK

Back to Animism je prácou ktorá vznikala počas posledných dvoch rokov. Primárne začala ako reakcia na celoplošnú ekologicko-klimatickú krízu. Je mojou túžbou prehlbovať v ľuďoch citlivosť a empatiu voči celej Prírode. Je volaním po spomalení. Je o hlbinnej prepojenosti sveta. Je o vzťahoch vedomia k hmote, energii, k prírodným zákonom, životným procesom k prírode i človeku. Je výzvou k prijatiu spirituality ako jednej zo základných dimenzií človeka. Je o jemnejších neviditeľných rovinách reality, ktoré sú však s tou hmotnou úzko previazané. Je precitnutím do duše sveta. Od skúsenosti jednotlivca ku kolektívnemu vnímaniu. Obraciam sa späť, k archetypom, k poznatkom, tradíciám a hodnotám primitívnych kultúr. Hladím na našu planétu ako na oduševnelú, živú bytosť, ktorá je tvorená naším spoločným každodenným kráčaním vpred. Je to bytie v harmónií a v súlade viacvrstvových vzťahov, ktoré sú široko spektrálne.
Nevyvyšujem človeka nad nerasty či nad oceán. Práve naopak, hovorím o súhre elementov, ktoré sú všetky potrebné v tvorbe tu a teraz. O spolupráci, ktorá je nevyhnutná v prítomnosti.
Back to Animism je jednotným, komplexným celkom. Aktivizujúcim, oživujúcim a oduševnelým rituálom, ktorý práve započal cestu vo svojej prvej fyzickej inštalácii.

 

EN

Back to Animism is a project I started 2 Years ago. In my process of work I tried to find new ways of capturing the sensitive layers of the world, my goal was to create the image in absolute cooperation with nature.

Primarily this project started as a reaction to our global climate crisis. It is my desire to deepen the sensuality and empathy in the relationship between human beings and nature. It should resonate as a calling for slowing down the pace. It is about deep interconnection in our world. It is about connections of the mind with matter, energy, Earthly laws, life processes between natural cycles and human beings. It is a challenge to accept spirituality as one of the essential dimensions of a human. It is about delicate invisible levels of reality, which are closely intertwined with the tangible world. It is about awakening the Planets spirit. Its voyage starts from an experience of the individual and transmits itself into a collective perception. I am addressing in particular archetypes, knowledge, traditions and values of primitive cultures. I am looking at our planet as a soulful alive creature that is earthed by our collective day to day progress. It is being in harmony and in line with multilayered relations which are part of a wider spectrum. I am not putting humans above minerals or oceans, quite the opposite, actually. I am addressing the summarization of elements that are necessary for creating the Presence- HERE and NOW. A collaboration of all existing forms that is inevitable in present times.

Back to animism is a united complex universus. Dynamic, reviving and soulful ritual

Ester Sabik-Šabíková

2. roč.

Mgr.

Atelier o fotografii

Fotografia a nové médiá

esteer.sabi@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Ester Sabik-Šabíková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Fotografia a nové médiá

Hľadáte niekoho alebo niečo?