Re:vision

Vo svojej záverečnej práci Re:vision sa venujem rozboru osobného archívu, ktorý tvoria video záznamy vzniknuté počas môjho detstva. Cieľom je preskúmať a znovu charakterizovať vzniknuté artefakty, ktoré zachytávajú toto určujúce obdobie prežité spolu s mojím bratom. Cez vzniknuté záznamy analyzujem vlastnú skúsenosť, nazerám na určité spomienky z vlastného uhla pohľadu, následne ich pretvarujem umeleckým vstupom vo forme kresby a animácie, ktoré umocňujú atmosféru detstva.
Tieto záznamy boli vytvorené v médiu videa, ktoré spája pohyblivý obraz spolu so zvukom, tým verne sprostredkuje prežitú spomienku, ako vizuálny dôkaz minulosti prenesený do súčasnosti. Spomienky sú spojené do jedného videozáznamu, s náhodným poradím jednotlivých prežitých udalostí.

ENG:

In my final thesis Re:vision I work with my personal archive, which consists of video tapes from my childhood. My goal is to explore and to interpret the resulting artifacts, which capture this determining period, that i shared with my brother. Through this recordings I analyze my own experience, I look at certain memories from my own point of view, then i transform them with my artistic input in the form of drawings and animation, which enhance the atmosphere of childhood. These recordings were created in the medium of video, which combines the moving image with sound, thereby faithfully conveying a lived memory, as a visual trace of the past transmitted to the present. The memories are combined into one video recording, with a random order of individual events.

Attila Rózsás

2. roč.

Mgr.

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Grafika a iné médiá

atti.balint@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Attila Rózsás

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Grafika a iné médiá

tiiitiiiit-1d2a1f09

Hľadáte niekoho alebo niečo?