Šedá zóna

Metafora žalúdka, absorbujúca stresové situácie zachytené do vreckoviek nájdených v bundách, kabátoch, sakách, zrolovaných medzi prstami. To je šedá zóna.

Je priestorom, ktorý definuje niečo neurčité, neisté, fluidné.
Kladie nám otázky, dáva nám možnosti.
Je ničím a zároveň všetkým.

Stres, ktorý je jednou z príčin refluxného ochorenia žalúdka je ako časovaná bomba.
Žalúdočná kyselina vybubláva hore pažerákom a rozleptáva ho.
My rozhodujeme, ako dlho ju necháme vrieť.

 

Práve šedá zóna predstavuje čas a priestor, ktorý nás obklopuje a je len na nás,
ako s ním naložíme.
Dôverovala som, že to,
čo mi môže pomôcť v boji s chorobou,
nájdem kdesi ďaleko, mimo samej seba.

Šedá zóna predstavuje napätie.

Vyhneme sa jej,
alebo do nej vkročíme?

 

A metaphor of a stomach, absorbing stressful situations trapped in paper towels found in jackets, coats, blazers, rolled between the fingers. This is the grey zone.
It is a space which defines something vague, uncertain, fluid.
It raises questions, gives us options.
It is nothing and everything at the same time.

Stress, as one of the causes of Gastroesophageal reflux disease, is like a ticking time bomb.
Gastric acid bubbles up the oesophagus and corrodes it.
We decide how long we let it boil.

 It is the grey zone capturing the time and space which surrounds us, and it is up to us how to deal with it.
I trusted that the thing which can help me fight the disease is somewhere far, outside of myself. 

The grey zone represents tension.
Do we avoid it or do we step in?

——————————–

photo credits : Imrich Veber, Matúš Pisarčík
english translation : Pakta Studio

Andrea Rošková

2. roč.

Mgr.

Ateliér priestorových komunikácií +

Intermédiá

andrealalamail@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Andrea Rošková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Intermédiá

Hľadáte niekoho alebo niečo?