Ustlané vo vzduchoprázne

Hmyz je zodpovedný za najdôležitejšie chody v prírode. Aj keď táto živočíšna skupina dosahuje v súčasnosti najväčší evolučný rozkvet, jej populácia pôsobením človeka poklesla za posledných 30 rokov podľa odhadov až o 70 percent.

Jednoduchým pridaním rákosia a slamy do sôch bývalých študentov VŠVU M. Pokorného a P. Šelca dochádza k využitiu ich vnútorného architektonického potenciálu, namiereného konkrétne pre populácie hmyzu.

Intervencia prírodnými materiálmi nenadväzuje nutne na pôvodný koncept diela, mení skôr jeho vzťah ku biosfére, v ktorej sa nachádza. Sochy nadobúdajú vlastnosť, ktorou sa prihovárajú nielen človeku.

Budovaním “hmyzích hotelov” sa možno pričiniť k udržateľnosti populácie hmyzu aj v mestskom prostredí.
Tento zásah je jeden z krokov, ktorými sa dá postupovať pri vytváraní permakultúrnej záhrady v areáli školy.

ENG:

Insects are responsible for some of the most important processes in nature. Although this animal group is currently experiencing its greatest evolutionary boom, its population has fallen by an estimated 70 percent over the past 30 years due to human impact.

By simply adding reed and straw into the sculptures by former AFAD students M. Pokorny and P. Šelc, the sculptures reach their full architectural potential, aimed directly at the insect population.

Intervention with natural materials does not necessarily follow the original concept of the work, but rather changes its relationship with the biosphere in which it is located. The sculptures acquire such a quality that they speak not only to man.

By building “insect hotels” it is possible to contribute to the survival of the insect population even in the urban environment.

This intervention illustrates one of the steps that can be taken to create a permaculture garden on the school premises.

Jozef Kršek

2. roč.

Bc.

Ateliér intermédií

Intermédiá

dodo.krsek@gmail.com

421918312273

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jozef Kršek

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?