SPLEEN-online exhibition

Výstava z názvom “Spleen” (splín – clivota, melanchólia, strata istoty) vznikla ako študentská iniciatíva podporená Katedrou grafiky a iných médií VŠVU s cieľom prezentovať mladé umenie a jej subjektívnym monografickým prístupom poukázať na problematiku aktuálnej doby. Otázka istoty je hlavnou tematickou líniou projektu. Každá z autoriek sa intímnym spôsobom dotýka tejto témy cez vnímanie časovosti, ako to robí vo svojej fotografickej tvorbe Zuzana Jakabová, generačno-osobnostnej identity v objektoch Renáty Pintérovej, skúmanie otázky domáceho priestoru v diele (v procese realizácie) Barbary Gocníkovej a tvorba iluzívneho priestoru bezpečia u Lucie Žitnayovej. Každá z autoriek spracováva osobnú tému, no s dôrazom na zapájanie a skúmanie postoja pozorovateľa. Realizáciou projektu chceme prezentovať spoluprácu rôznych oblastí vizuálneho umenia a katedier VŠVU. Povzbudiť mladých umelcov opúšťajúcich inštitúciu VŠVU k prezentovaniu svojich diel a taktiež poukázať na dôležitosť komunikácie o súčasných problematikách. Realizáciou online výstavy chceme predstaviť autorky a projekt v online priestore. I keď online platforma umožňuje prezentáciu iba v plošnej forme, sú ňou využívané nové možnosti 3D prezentácie a tvorby takzvanej “upútavky” fyzickej výstavy. Tento spôsob prezentácie považujeme za pozitívny pri šírení umenia aj podobnými novodobými formami. Poukázať na možnosti online priestorov, aj keď nemožno úplne nahradiť reálny výstavný priestor. Fyzická výstava by sa mala realizovať koncom jari v Bratislave.
Výstavu z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia.
VSTÚP DO VIRTUÁLNEHO PRIESTORU – SPLEEN-online exhibition 
Stiahni si aplikáciu pre premietanie diel kdekoľvek chceš – ART.AUGMENTED  
 
The exhibition “Spleen” (arch. spleen – melancholy, loss of certainty) was created as a student initiative supported by the Department of Printmaking and Other Media of the AFAD in Bratislava with the aim of presenting young art and its subjective monographic approach to point out current issues. The issue of certainty is the main thematic line of the project. Each of the authors touches on this topic in an intimate way through the perception of temporality, as she does in her photographic work Zuzana Jakabová, generational-personal identity in the objects of Renata Pintérová, exploring the question of home space in Barbara Gocníková’s work (in the process of realization) and the creation of an illusory space of security in Lucia Žitnayová´s work. Each of the authors deals with a personal topic, but with an emphasis on involving and examining the attitude of the observer. Through the implementation of the project, we want to present the cooperation of various areas of visual art and departments of the AFAD. Encourage young artists leaving the AFAD institution to present their works and also point out the importance of communication on current issues. By realizing an online exhibition, we want to present the authors and the project in the online space. Although the online platform allows presentation only in a flat form, it uses new possibilities of 3D presentation and the creation of a so-called “trailer” of a physical exhibition. We consider this method of presentation to be positive in the dissemination of art in similar modern forms. Point out the possibilities of online spaces, although it is not possible to completely replace a real exhibition space. The physical exhibition should take place at the end of spring in Bratislava.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.
ENTER THE VIRTUAL SPACE OF – SPLEEN-online exhibition 
Download an app for projecting works wherever you want- ART.AUGMENTED

Barbara Gocníková, Renáta Pintérová, Lucia Žitnayová, Zuzana Jakabová

2. roč.

Mgr.

Ateliér voľnej grafiky

Grafika a iné médiá

gocnik.barbi@gmail.com

0918943252

Ďalšie príspevky študentky*ta

Barbara Gocníková, Renáta Pintérová, Lucia Žitnayová, Zuzana Jakabová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?