HOMExGRASS

Dokumentácia osobného vizuálneho vnímania spätá s detailmi pre mňa známych vzorov “domácej” architektúry vo vzťahu k prírode. Vychádzam z inšpiračných zdrojov nadobudnutých počas môjho pobytu v Japonsku a to konkrétne vzťah Japoncov k prírode, neustále/bežné prepájania rastlín s architektúrou, zobrazovanie rastlín v tušových maľbách, rôznorodosť štruktúr nájdených v tradičnej i novodobej miestnej architektúre (posuvné dvere). Po mojom návrate domov som zrazu vnímala známi priestor, ktorý som považovala už za vyčerpaný z nového uhlu pohľadu. To čo mi prišlo exotické a jedinečné v zahraničí mám i doma pred nosom, iba pod iným vizuálom. Tento vizuál som sa snažila zaznamenať, hľadať princíp vzťahu detailov “domácej” architektúry a jej vzorov s rastlinným motívom a konkrétne trávou, ktorá svojou jednoduchosťou a všednosťou tvorí takmer vždy súčasť architektúry kde sa cez ňu prebíja, vrhá tieň alebo zámerom ľudskej ruky tvorí jej súčasť bez jej fyzického narušenia. Tento na prvý pohľad všedný vzťah ma zaujal v jeho detaile a fakte, že naše okolie je nevyčerpateľné, jeho vnímanie je vždy v závislosti od pozorovateľa – nás. Hlavným cieľom bolo pre mňa nájsť fungujúci vzťah medzi týmito dvoma aspektmi- geometricky pravidelným vzorom v architektúre v súhre s nevypočítateľnosťou tvaru rastliny. Steblo trávy, jej sila v maličkosti pri komunikácií s architektúrou.

ENG:

The documentation of personal visual perception is connected with the details of the familiar patterns of “domestic” architecture in relation to nature. I draw on sources of inspiration acquired during my stay in Japan, namely the Japanese relationship to nature, the constant /common linking of plants with architecture, the depiction of plants in japanese ink paintings, the diversity of structures found in traditional and modern local architecture (sliding doors). When I returned home, I suddenly perceived a familiar space from a new perspective. What seemed exotic and unique to me abroad is also at home in front of my nose, just under a different visual. I tried to record this visual, looking for the principle of the relationship between the details of “home” architecture and its patterns with a plant motif and specifically grass, which with its simplicity and familiarity almost always forms part of architecture where it passes through it, casts a shadow or by the intention of the human hand it forms part of it without its physical disturbance. This seemingly ordinary relationship fascinated me in its detail and the fact that our surroundings are inexhaustible, its perception is always dependent on the observer – us. The main goal for me was to find a working relationship between these two aspects – a geometrically regular pattern in architecture in harmony with the unpredictability of the shape of the plant.

Barbara Gocníková

1. roč.

Mgr.

Ateliér voľnej grafiky

Grafika a iné médiá

gocnik.barbi@gmail.com

421918943252

Ďalšie príspevky študentky*ta

Barbara Gocníková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?