MINIMAL WASTE STORY

Semestrálna práca MINIMAL WASTE STORY je vstupom do jednej z problematík tvorby odevu. Keďže sa pri tvorbe odevu vyhodí priemerne až 15% látky, rozhodla som sa pomocou inovácie strihov a skúšania nových techník, túto spotrebu znížiť. Ako inšpirácia mi boli techniky Zero waste design, Substraction pattern cutting, ale aj pletáž. Minimalizácia odpadu je na prvý pohľad zväzujúca činnosť, ktorá je pre mnohých ľudí prekážkou. Mne otvára nové možnosti hľadania strihov a využitia materiálu.

V tejto práci som si chcela dokázať, že udržateľnejšie správanie v odevnom dizajne môže viesť k nositeľným a elegantným odevom, ktoré môžu zaujať širšiu verejnosť mimo ‘‘ekologickej bubliny‘‘.

Práca bola pre mňa ako hľadanie SLOBODY v neSLOBODE. Paralela k dnešnej dobe, v ktorej sme obmedzení rôznymi opatreniami a zákazmi, ale aj napriek tomu sa snažíme pozerať na svet pozitívne a prispôsobovať naše správanie a tradície.Výzva ostáva rovnaká v každej oblasti nášho života.

Nehľadieť iba na to, čo nemôžeme, ale na to, ako nám naša zdanlivá nesloboda otvára nové cesty tvorenia a zmýšľania.

 

Foto. – Nina Pacherová

Model – Mária Trnková

Šperky  – slávica design store

 

Eng.

The semestral work MINIMAL WASTE STORY is an entry into one of the problems of fashion design. Since an average of up to 15% of the fabric is thrown away when creating clothing, I decided to reduce this consumption by innovating patterns and testing new techniques. My inspirations were techniques like Zero waste design, Subtraction pattern cutting, but also knitting.

Waste minimization is, at first glance, a demanding activity which can be an obstacle for many people. For me, it opens up new possibilities for finding new patterns and using material in the most sustainable way.

In this work, I wanted to prove that more sustainable behavior in fashion design can lead to wearable and elegant clothing that can appeal to the general public outside the “ecological bubble”.

This work was for me like searching for FREEDOM in unFREEDOM. A parallel to nowadays, where we are limited by various measures and prohibitions, but still we try to look at the world positively and adapt our behavior and traditions. The challenge remains the same in every area of ​​our lives.

To look not only at what we cannot do, but at how our unfreedom could open up new ways of creating and thinking.

 

Photos – Nina Pacherová

Model – Mária Trnková

Jewelry – slávica design store

 

Magdaléna Seppová

3. roč.

Bc.

Ateliér odevného dizajnu

Textilná tvorba

magy.seppova@gmail.com

00911896895

Ďalšie príspevky študentky*ta

Magdaléna Seppová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?