DUALITY

Semestrálna práca DUALITA je inšpirovaná sklom. Pri jeho výrobe sa spájajú dva protikladné prvky: oheň a piesok. Vytvorila som dva modely, ktoré sú inšpirované práve týmito elementami. Vytvárajú́ kontrast, ale zároveň spolu musia spolupracovať. Obidva modely sú ručne pletené na pletacom stroji. Túto techniku som sa snažila oproti minulému semetru posunúť a výsledným modelom predchádzalo veľa materiálových skúšok a poctivý výber priadze na pletenie.

Semestrálnu prácu som poňala ako určité hľadanie vnútorného ohňa, ktorý je raz za čas zahasený pieskom našich očakávaní a problémov.

Večný súboj racia a emócie, ktorý sa odohráva v každom z nás.

 

Eng.

My semester work DUALITY is inspired by glass. Its production combines two opposing elements: fire and sand. Two dresses in this collection were inspired by those elements. They create contrast, but at the same time they have to work together. Both dresses are hand-knitted on a knitting machine. I tried to shift this technique further and the resulting dresses were preceded by many material swatches and fair selection of yarns for knitting.

I conceived this semester work as a search for the inner fire, which is once in a while extinguished by the sand of our expectations and problems.

The eternal battle of rationality and emotion which takes place in each of us.

 

Foto. – Nina Pacherová

Models  – Exit Model Management

Magdaléna Seppová

3. roč.

Bc.

Ateliér odevného dizajnu

Textilná tvorba

magy.seppova@gmail.com

0911896895

Ďalšie príspevky študentky*ta

Magdaléna Seppová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?