https://www.youtube.com/shorts/pxW5PKzpIAY

Sign here: (yesno to be continued)

YES a NO ako gesto a antigesto, ktoré sa stretávajú a navzájom komunikujú.

YES obsahuje NO a NO obsahuje YES. V istom bode sa spájajú do jednotného celku. Podpis ako popretie podpisu. Podpis ako výzva k ďalšiemu podpisu.

Prvky náhodných (anti)gest.

A gesture as a way out of this madness. A gesture is a way out of this madness. A gesture must represent freedom.

YES ne-musí stratiť NO a NO ne-musí stratiť YES.

„Apropriace, neboli jistý druh privlastnení, ve vizuálním rane postmoderním umení neznamená krádež, pokud ten kdo privlastnení oddá, toto zároveň vedome prizná. A navíc umí viditelne zmenit kontext (nejen časový).“

Jiří David

 

 

YES and NO as a gesture and antigesture at the same time that are meeting and communicating with each other.

YES includes NO and NO includes YES. At a certain point, they meet to create a whole unit. The signature as a denial of signature. Signature as a challenge to another signature.

Elements of accidental (anti)gestures.

A gesture as a way out of this madness. A gesture is a way out of this madness. A gesture must represent freedom.

YES has to not-/lose NO and NO has to not-/lose YES.

„Appropriation, or a certain kind of appropriating in visual early postmodern art does not mean theft, as long as the one who engages in the appropriation deliberately acknowledges it at the same time. Additionally, he or she knows how to visibly change the context (and not only the context of time).“

Jiří David

 

/Citát pochádza z časopisu Flash Art/.

Klára Kusá

4. roč.

Bc.

3AEM

Maliarstvo

klara.kusa@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Klára Kusá

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?