Notes from the post-spaces

Cieľom projektu s názvom Notes from the post-spaces je poukázať na nezmyselnosť produkcie
umeleckých diel. Totiž produkcia je základným prvkom kapitalistického systému aj v prípade
umeleckých artefaktov. Hlavnými motívmi Notes from the post-spaces sa stáva dekonštrukcia
nájdeného objektu a hľadanie významu slova readymade v jeho štruktúre, v štruktúre, kde sa
umelá hmota stáva bázou pre uchopenie významu hmoty, konkrétne významu slova „poškodenie“,
pričom daný prívlastok sa pre hmotu stáva bytostným.

Notes from the post-spaces sa stávajú poznámkami k pred-priestoru alebo post-priestoru. Obe zložky sa vplyvom neustálej výmeny artefaktov opotrebovávajú, ničia. Notes from the post-spaces sú teda aj poznámkami
k post-umeniu, post-kapitalistickej dobe vyskytujúce sa v post-priestore. Fragmentácia dnešnej
post-doby a našej existencie v nej je manifestovaná prostredníctvom útržkov fotografického
materiálu či kusov polystyrénovej hmoty. Divák sa teda stáva post-pozorovateľom
v post-ateliéri. Dematerializácia sa tu prejavuje práve v jej opaku, v analýze matérie, hmoty.
Paradoxne tým poukazuje na dôležitosť matérie vo sfére post-konceptuálneho umenia.
Post-priestor je aj odpoveďou na existenciu hyperobjektov, je zničeným priestorom našej
planéty. Ten nemá zmysel okupovať artefaktami a produkovať ďalšie umelecké diela.
Cieľom práce s post-priestorom a jej prísun spočíva v recyklácii materiálu, tvorbe artefaktu
z už existujúceho artefaktu, a teda vytváranie post-artefaktu.

Celý text bakalárskej práce dostupný tu.

The aim of the project Notes from the post-spaces is to highlight the pointlessness
of the production of the artworks themselves. This is because production is an essential element
of the capitalist system, even in the case of artefacts. The main motifs of the installation Notes
from the post-spaces become the deconstruction of the found object and the search
for the meaning of the word readymade in its structure, a structure where artificial matter
becomes the base for grasping the meaning of the matter, specifically the meaning of the word
“damage”, whereby the given attribute becomes essential to the matter. Notes
from the post-spaces become notes to the pre-space or post-space. Both components are
worn out, and destroyed by the constant exchange of artefacts. Notes from the post-spaces
are thus notes on post-art, post-capitalist times occurring in the post-space.
The fragmentation of today’s post-period and our existence in it is manifested through scraps
of photographic material or pieces of polystyrene. The viewer thus becomes a post-observer
in the post-studio. Dematerialisation is manifested precisely in its opposite, in the analysis
of the matter. Paradoxically, this points to the importance of the matter in the sphere
of post-conceptual art. Post-space is also a response to the existence of hyperobjects, it is the destroyed space of our
planet. It makes no sense to occupy it with artefacts and produce more artworks. The aim
of working with post-space and its supply lies in the recycling of material, the creation
of an artefact out of an already existing artefact, and thus the creation of a post-artefact.

The whole text is available here.

Klára Kusá

4. roč.

Bc.

Fotografia, realita, konštrukcia

Fotografia a nové médiá

klara.kusa@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Klára Kusá

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?