Persóna

SK:

Persóna je experimentálne umelecké dielo, ktoré skúma súhru medzi prírodným a technologickým svetom, pričom inšpiráciu čerpá z mikro a makro prístupov prostredníctvom všestranného objektu masky. Na mikro úrovni sa zameriava na detaily prírodných motívov a vzorov, ktoré sú zakomponované do masky. To zahŕňa pozornosť k zvolenému materiálu a jeho textúre, k farbe a forme spracovania. Na makro úrovni práca preskúmava rozsiahlejšie koncepčné myšlienky súvisiace so vzťahom medzi ľuďmi, technológiou a prírodným svetom. Akt nosenia masky uľahčuje transcendenciu nad rámec každodenného ja, čo nositeľke umožňuje objavovať nové aspekty identity a využívať rôzne spôsoby vyjadrovania sa a interakcie s okolitým svetom. Prostredníctvom tohto procesu sa maska stáva silným nástrojom komunikácie a vyjadrenia, v tomto prípade toho, čo by mohlo byť spojením medzi prírodným a technologickým svetom. Použitie vystaveného exponátu sa limituje na autorku, pričom fotografie a video fungujú ako záznam nosenia tejto masky.

ENG:

Persona is an experimental artwork exploring the interplay between the natural and technological worlds, drawing inspiration from micro and macro approaches through the versatile object of a mask. At the micro level, the work focuses on the details of the natural motifs and patterns that are incorporated into the mask. This includes attention to the chosen material and its texture, colour, and form of processing. At a macro level, the work explores larger conceptual ideas related to the relationship between humans, technology, and the natural world. The act of wearing a mask facilitates transcendence beyond the everyday self, allowing the wearer to explore new aspects of identity and tap into different ways of expressing themselves and interacting with the world around them. Through this process, the mask becomes a powerful tool of communication and expression, in this case of what could be a connection between the natural and technological worlds. The use of the displayed exhibit is limited to the author, while the photos and video work as a record of wearing this mask.

Adela Lujza Lučenič

3. roč.

Bc.

Sprievodca Galaxiou

Digitálne umenia

adelalujza.lucenic@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Adela Lujza Lučenič

440

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?