Carpere Flores

SK:

Carpere Flores je práca založená na transformácii výberu krytosemenných rastlín a ich kvetov zo surových číselných údajov do harmonického zvuku, ktorý je jedinečný pre každý kvet, na obrazovej vizualizácii s ručne kreslenými kvetmi a zázname z terminálu programu Processing. Carpere Flores (z latinčiny: zbierať kvety) odkazuje na proces programového zbierania číselných údajoch riadok po riadku. Samotný proces zbierania kvetov z datasetu pre autorku symbolizuje snahu pochopiť a reprezentovať komplexitu prírody, kde každý kvet reprezentujúci konkrétnu rastlinu so sebou nesie svoje jedinečné vlastnosti a odkazuje na biologickú rozmanitosť.

ENG:

Carpere Flores is a work based on the transformation of a selection of angiosperms and their flowers from raw numerical data into a harmonic sound unique to each flower, pictorial visualization with hand-drawn flowers and recording from the Processing terminal. Carpere Flores (from Latin: to pick flowers) refers to the process of programmatically collecting numerical data line by line. The very process of collecting flowers from the dataset for the author symbolizes an effort to understand and represent the complexity of nature, where each flower representing a specific plant carries its own unique characteristics and refers to biological diversity.

Adela Lujza Lučenič

2. roč.

Bc.

Sprievodca Galaxiou

Digitálne umenia

adelalujza.lucenic@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Adela Lujza Lučenič

440

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?