Consumerism

SK:

Práca je súčasťou semestrálneho budovania slovníka, ktorým máme vysvetľovať naše znepokojenie. Do tohto slovníka som si vybrala pojem konzum, neustále sa zvyšovanie spotreby. Táto práca sa zaoberá dopadom hyperkonzumného života dnešnej spoločnosti na životné prostredie. Pozostáva zo 4 plagátov, ktoré poukazujú na podnecovanie ľudí vlastniť stále viac a viac. Každý plagát je venovaný jednému z hlavných problémov spojených s konzumom. Je doprevádzaný fotografiami odpadu z mojich prechádzok po Bratislave a známymi výpredajovými sloganmi, ktoré ešte viac upozorňujú svojim nabádaním k vlastneniu často nepotrebných vecí. 

ENG:

This work is a part of a semester-building vocabulary to explain a concern. For which I chose the term consumerism, with a meaning of constantly increasing consumption. This work deals with the impact of the hyper-consumer life of today’s society on the environment. It consists of 4 posters. They point to the constant encouragement of people to own more and more. Each poster is dedicated to one of the main problems associated with consumerism. It is accompanied by photographs of trash found in my neighbourhood and well-known sale slogans, which draw even more attention with their exhortation to own often less-needed things. 

Adela Lujza Lučenič

1. roč.

Bc.

Sprievodca Galaxiou

Digitálne umenia

adelalujza.lucenic@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Adela Lujza Lučenič

440

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?