440

SK:

Hra 440 je skupinová práca študentiek digitálnych umení Emmy Zahradníkovej, Adely Lujzy Lučenič a Natálie Zajačikovej. Zaoberá sa témou neschopnosti čeliť následkom svojho konania a neustáleho odkladania, zakrývania či prehliadania príčin problémov, ktoré budú mať fatálne následky pre ďalšie ľudské generácie. V 3D interaktívnom prostredí sa môžeš prechádzať skládkou chemického odpadu z bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa v období neskoršieho antropocénu, v ktorom už georeliéf nie je tvorený len prírodnými horninami, ale obsahuje stopy a produkty ľudských činností. Umelé sa stáva prírodným, prírodné podnecuje začiatky nových procesov a tie následne vedú k vzniku nových entít, pre ktoré je toxická skládka prirodzeným habitatom a zdrojom ne/života.

Použité technológie: Blender, Unity

https://amygardener.itch.io/440

ENG:

The game 440 is a group work of digital arts students Emma Zahradníková, Adela Lujza Lučenič and Natália Zajačiková. It addresses the theme of the inability to face the consequences of one’s actions and the constant avoidance, concealment, or disregard of the causes of problems that will have fatal consequences for future human generations. In a 3D interactive environment, you can navigate through a landfill of chemical waste from the former Juraj Dimitrov Chemical Plant in the Vrakuňa district of Bratislava during the later Anthropocene period. In this period, the georelief is no longer formed solely by natural rocks but contains traces and products of human activities. The artificial becomes natural, while the natural stimulates the beginnings of new processes, which subsequently give rise to new entities for whom the toxic landfill is a natural habitat and a source of non/life.

Technologies used: Blender, Unity

https://amygardener.itch.io/440

Emma Zahradníková | Adela Lujza Lučenič | Natália Zajačiková

2. roč.

Bc.

Sprievodca Galaxiou

Digitálne umenia

adelalujza.lucenic@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Emma Zahradníková | Adela Lujza Lučenič | Natália Zajačiková

carpere-flores

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?