Motus Animi

SK:

V 23. storočí ľudstvo stratilo schopnosť naplno cítiť emócie v dôsledku nadmernej úpravy génov. Nedostatok emócií a prázdnoty začali prevládať v spoločnosti, takže život sa zdal byť umelý a plytký.

Ako odpoveď na túto potrebu bolo vytvorené zariadenie s názvom Motus Animi, ktoré má ľuďom pomôcť opäť cítiť emócie. Toto zariadenie využíva počítačové algoritmy na extrakciu emócií z výrazov tváre osoby a ich vizualizáciu ako odraz na siluete človeka.

Motus Animi funguje ako okno do minulosti, ktoré ľuďom ukazuje, aké to bolo cítiť emócie v ich prirodzenom stave. Je to spôsob, ako sa ľudia môžu znova spojiť s niečím, čo stratili v priebehu storočí. Zariadenie pomáha ľuďom pochopiť, ako sa emócie prekrývajú a miešajú, podobne ako miešanie farieb pri vytváraní farebných prechodov. Celkovo je Motus Animi dielom kontrastu a miešania farieb s hlavným zameraním na emócie, vzhľad prechádza do úzadia a ostáva len siluetou. Prináša spôsob, ako sa ľudia môžu opäť spojiť so svojou ľudskosťou a cítiť niečo skutočné.

Celý projekt bol nakódovaný v pythone. Použitý bol 2D Perlinov šum na vytvorenie textúry pre oblaky / hmlu. Inšpirácia ako celok pochádzala z fotografovania aury – tzv. Kirlian photography. Používateľské rozhranie pozostáva zo 4 obrazoviek. Prvá je „domovská“ / uvítacia obrazovka, keď nie je rozpoznaná žiadna tvár. Nasleduje aktívna obrazovka 01, ktorá je celá o čistej detekcii tváre s napísaným percentom detekovaných emócií v ľavom dolnom rohu. Aktívna obrazovka 02 je akýsi trenažér emócií, kde zariadenie zobrazuje náhodnú farbu a používateľ musí pomocou výrazov tváre uhádnuť emóciu, ku ktorej patrí. Pre lepšiu viditeľnosť progresu a úspešnosti sa v dolnej časti obrazovky nachádza indikátor priebehu. V aktívnej obrazovke 03 sa človek môže pohrať so 7 základnými emóciami, zmiešať ich, aby videl, aké ďalšie emócie môžu vzniknúť miešaním.

PRE ZOBRAZENIE NÁVODU NA OBSLUHU KLIKNI SEM.

ENG:

In the 23rd century, humanity lost the ability to fully feel emotions due to excessive gene editing. A lack of emotions and emptiness have begun to take over society, making life seem artificial and shallow. 

In response to this need, a device called Motus Animi was created to help people feel emotions again. This device uses computer algorithms to extract emotions from a person’s facial expressions and visualize them as a reflection on the person’s silhouette. Motus Animi is like a window into the past, showing people what it was like to feel emotions in their natural state. It’s a way for people to reconnect with something they’ve lost over the centuries. The device helps people understand how emotions overlap and mix, much like how colours mix to create gradients. Overall, Motus Animi is a work of contrast and sharp colour, with a focus on emotions rather than appearance. It’s a way for people to reconnect with their humanity and feel something real again. 

The whole project was coded in python. Using 2D Perlin noise to create texture for the “clouds”. For which the inspiration as a whole came from “aura photography” – Kirlian photography. The user interface consists of 4 screens. The first one is the “home” screen / welcome screen for when no face has been detected.  Next is active screen 01 which is all about pure face detection with a written percentage of detected emotions in the bottom left corner. Active screen 02 is a form of an emotion trainer, where the device shows a random colour and the user must guess the emotion to which it belongs by making facial expressions. To help see the progress, a progress bar was added to the bottom of the screen. In active screen 03, a person can play around with the 7 basic emotions, mixing them together to see what emotion comes out of it.

TO VIEW THE INSTRUCTION MANUAL CLICK HERE. 

Adela Lujza Lučenič

3. roč.

Bc.

Sprievodca Galaxiou

Digitálne umenia

adelalujza.lucenic@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Adela Lujza Lučenič

440

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?