Revolúcia

Dielo Revolúcia je videomanifestom/videoesejov a (sú)časťou ideológie, ktorú nazývam Postantropocentrický symbiocén. 

 

Názov “Revolúcia” som zvolil pre jeho pôvod v latinskom slove “revolve” a teda navracať sa. Môj návrat je návratom k prírode, nie ako k niečomu primitívnemu ani k niečomu, čoho sa treba (dezinterpretačne) Baconovsky zmocňovať ale k niečomu, čoho sme súčasťou a to mimo štruktúr mocenskej hierarchie. Opúšťam tak predstavu človeka ako samo stojacej oduševnenej bytosti, ktorá je akýmsi mostom medzi svetom materiálnym a duchovným a vkladám ho do sveta, ktorého duchovnosť je len atribút materiálneho. Túto fiktívnu ideológiu staviam na základoch myšlienok ľavicového anarchizmu, boja za zvieracie oslobodenie ako aj Bookchinovej sociálnej ekológie, ktorú avšak neobmedzujem na čisto ľudské spoločenstvo, no snažím sa doň zapracovať niečo, čo nazývam Naddrduhová spoločnosť (alebo aj atribút naddruhovej solidarity). Vyhýbam sa tak prejavom hlbinnej ekológie a jej fašistickým sklonom spojených s overpopulation mýtom ako aj spomínanému primitivizmu a teda prírodu vnímam ako spoločnosť všetkého živého aj neživého. Vo svojom diele sa obraciam kriticky ku predstavám Sillicon Valley – like transhumanizmu a do popredia dávam odlišnú definíciu postčloveka využitím citácií filozofky Braidotti vo videu č.2. Takáto kritika môže pôsobiť paradoxne ako snaha o dosiahnutie už spomenutého primitivizmu, avšak proti vývoju technológii ako takých nenamietam. Namietam voči dosahovaniu technologického pokroku s motiváciou dobývať priestor okolo seba a tvoriť tak ďalšie nové hierarchálne vzťahy alebo umocňovať už tie existujúce.

 

Video #1 je kritikou súčasného usporiadania ľudskej spoločnosti, v ktorom sa pomocou autorskej poézie a symbolizmu snažím poukázať na jeho ničivú povahu. Symboly, ktoré využívam sú zároveň multikulturálne prostriedky (nepoužívam len symboly známe západnej civilizácii), ktorými ideológiu vyhraňujem voči politike imperializmu, a tak podčiarkujem jej korene v ľavicovom anarchizme.

 

Video #2 zobrazuje zábery mimoľudského života, v ktorých sa ukrývajú pre mňa inšpiratívne mutualistické vzťahy, sprevádzané hovoreným slovom filozofky Braidotti, v ktorom hovorí o nutnosti redefinícii človeka. Hudba, do ktorej  je citácia vložená je sampel pesničky Revolution Will Not Be Televised od Gilla Scotta-Herona ako homage revolučným hnutiam 20. storočia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprieč obomi videami riešim náš vzťah a interpretáciu smrti. Obe videá pôsobia na prvý pohľad antropocentrickým dojmom, nakoľko oddeľujú ríšu človeka od ríše mimoľudskej, zatiaľ, čo jednu vyobrazujú negatívne a tú druhú neutrálne až vzorovo. Videá na seba obrazovo nereagujú a pôsobia na pozornosť veľmi roztriešteno. Magický prvok sa divákovi/diváčke naskytá až po odlúčení sa od konvenčnej snahy porozumieť jednému dielu osobitne. Práve úpadkom pozornosti a vnímaním obrazu jedného videa a zvuku druhého videa divák/diváčka zisťuje možnú prepojenosť oboch videí. Takouto vlastnosťou diela sa snažím poukázať na to, že táto ideológia nie je niečo, čo v skutočnosti ešte neexistuje, no ide skôr o niečo, čo sme skrz kultúrnu hegemóniu do človeka zameraného systému naučený prehliadať.

 

Tretie video zobrazuje symbol klinu zasadený do štvorca, ktorý je rozdelený do troch častí. Inšpiráciu použiť klin beriem od antifašistického hnutia, ktoré používa toto označenia ako symbol vzopretia sa fašistickej ideológii, pričom samotný klin odkazuje na farebné trojuholníky, ktorými boli označovaní väzni nepohodlní pre Hitlerove Nemecko. Štvorec je v tomto prípade symbolom niečoho uzatvoreného, čo treba rozbiť. Tieto symboly potom reprezentujú písmena, ktoré reprezentujú heslá tejto ideológie. K tvorbe takéhoto systému znakov ma inšpirovali opäť radikálnou ľavicou používané číselné skratky ako aj univerzálna posunková reč pôvodných obyvateľov severnej Ameriky (od ktorých čerpám inšpiráciu vo vzťahu človeka a prírody), ktorou sa aj pri existencii lokálne odlišných jazykov dalo dorozumieť naprieč celým svetadielom. Okrem klinu a štvorca sa v symboloch nachádzajú kruhy, ktoré sú riešením nedostatkov číselných skratiek (1-9) a to tak, aby bolo možné využiť písmená celej abecedy. Taktiež používam znak negácie alebo nerovnosti na jednoduchšie vyjadrenie komplexného syntaxu hesiel. Tretie video má vo vzťahu k ostatným dvom tiež charakter rozbitia. V tomto prípade rozbíja dualitu, ktorá medzi nimi existuje a tak podčiarkuje kritiku duality ľudskej existencie.

*originálna prezentácia diela sú tri naraz idúce videá

Dominik Devečka

2. roč.

Bc.

Sprievodca Galaxiou

Digitálne umenia

devecka.dominik@icloud.com

+421917503984

Ďalšie príspevky študentky*ta

Dominik Devečka

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?