Rekonštrukice miest činov sexuálneho obťažovania na VŠ

Práca Rekonštrukcie miest činov sexuálneho obťažovania na VŠ je snahou o transformáciu číselných dát do podoby abstraktnej generatívnej geometrie založenej na mnou vytýčených pravidlách.

K dispozícii som mal dáta z výskumu týkajúceho sa sexuálneho obťažovania na VŠ na Slovensku. V práci priamo využívam dáta zaoberajúce sa miestom sexuálneho obťažovania a to v 6 rôznych kategóriách (podľa pohlavia: celkovo, pre ženy a pre mužov, a podľa typu obťažovania: rodovo motivované obťažovanie, neželaná sexuálna pozornosť a sexuálny nátlak). Povrchovo sa snažím reflektovať aj dáta týkajúce sa poskytovania informácií o sexuálnom obťažovaní vysokými školami a vyhľadávania pomoci obeťami. Práca sa pri svojej tvorbe vyvíjala a s ňou aj môj cieľ. Od snahy vizualizovať niečo neviditeľné (problémy, ktoré spoločnosť skrz svoju kultúrnu a politickú štruktúru prehliada alebo im nevenuje dostatočnú pozornosť) som sa tvorivým procesom dostal k stále väčšej abstrakcii, ktorá môže vyvolávať zmätenie až nepochopenie alebo nedostatočnú čitateľnosť dát. Mojim konečným hlavným cieľom nie je nakoniec samotná vizualizácia konkrétnych dát, no snaha o individuálne zamyslenie sa nad daným problémom a následná snaha o ďalší spoločenský dialóg. Dáta v tomto zmysle nevnímam ako prostriedok poučenia, no súčasť procesu poznávania (nie len štatistických údajov, ale hlavne našich vlastných prístupov k téme a emócií s ňou spojených).

Konštrukcia*:
Na vyobrazenie dát používam jednoduché rovnobežníky (štvorce a obdĺžniky), ktoré majú znázorňovať pôdorys miest, na ktorých bolo páchané sexuálne obťažovanie. Hodnota dát je vyjadrená obsahom týchto rovnobežníkov**. Ak je jedno miesto rozdelené na viac útvarov, tak ich obsah je rozrátaný na počet vygenerovaných útvarov. To,  kde v priestore sa útvary generujú je náhodné. Jediné pozičné kritériá sú pri konštrukcii miesta-školy, ktoré je zložené z troch miest: výučba, prestávka a laboratórium v desiatich možných usporiadaniach, pri konštrukcii miesta-internátu, ktorého orientácia je buď horizontálna alebo vertikálna a pri konštrukcii miesta-online, ktoré sa generuje v rôznom počte. Pri výbere geometrického útvaru a jeho variability k typu miesta som sa opieral o vlastné asociácie (napr.: miesto-prestávka je stvárnená obdĺžnikom, aby tak vyjadrovala chodbu, po ktorej sa počas prestávky pohybujeme). Farebná výplň obdĺžnikov je šedá, čím som chcel poukázať na subjektívne dôsledky sexuálneho obťažovania, ktorými sú často komplikácie spojené s duševným zdravým. Outline (obrys) útvarov je biely so zaoblenými rohmi. Takýmto spôsobom by som chcel upozorniť na to, že inštitúcia akou je vysoká škola by mala byť postavená na základoch dôvery a bezpečia, no v praxi to tak vždy nemusí byť (dáta o hľadaní pomoci a informovanosti školou). Červené pozadie som zvolil ako dôraz na násilie a zneužívanie hierarchicko-mocenských vzťahov v rámci problému sexuálneho obťažovania na vysokých školách. Prvotným zámerom bolo vytvoriť statické obrazy, no postupným procesom som sa rozhodol ako finálne dielo vystaviť za sebou generujúce sa obrazy, ktoré tak odkazujú na to, že sexuálne obťažovanie je pretrvávajúci a komplexný problém.

 

*práca bola vyhotovená v programe Processing

**obsahy sú vynásobené mnou zadaným pomerom, rovnakým pre všetky útvary, nakoľko by bez tohto zásahu bolo výsledné dielo ťažko viditeľné, pretože spracované dáta boli jedno až dvojciferné percentuálne údaje

Viac informácií o výskume nájdete tu.

Dominik Devečka

1. roč.

Bc.

Sprievodca galaxiou

Digitálne umenia

dominik.devecka@student.vsvu.sk

Ďalšie príspevky študentky*ta

Dominik Devečka

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?