Prieskum 01

Prípravný kurz je hlavným predmetom prvého semestra bakalárskeho štúdia a prebieha pod vedením Erika Šilleho. Je zameraný na osvojovanie si rôznych schopností v maľbe akrylom a olejom a preto je zjavná rozmanitosť prác. Prechodom na dištančnú formu výučby v polovici semestra sa najvýraznejšou prácou stal akvarelový korona- denník na formátoch A5. Najpoužívanejšou technikou tohto semestra bola maľba v monochrome. V tejto technike vznikli práce Zátišie, Autoportrét, Pohyb. Ďalšími prácami bola dvojica malieb na rovnakom formáte na vyjadrenie Intímneho a Verejného priestoru a dreneObjekt v priestore.

V tomto výbere je akvarelový denník, Autoportrét a Pohyb.

//Introduction course is the main subject of the first semester of bachelor studies and it’s guided by Erik Šille. It’s focused on adoption different skills in acrylic and oil painting, therefore the diversity of works is noticeable. After a switch to distance education during the second half of the semester, the most significant part of the process became aquarelle,,corona” diary. The most used technique was painting in monochrome. This technique was used in artworks- Still life, Autoportrait, The Movement. Another artwork of the semester was a pair of paintings of the same format to express Intimate and Public space and

In this selection is included aquarelle diary, Autoportrait and The Movement.

Eva Straková

1. roč.

Bc.

Prípravný ateliér maľby

Maliarstvo

eva.m.strakova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Eva Straková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?