MILKY CRAFT

Vizuálna identita fiktívnej firmy Milky Craft vzišla z vidiny detí, čo ohŕňajú nos nad mliečnymi výrobkami. Mojim cieľom bolo, teda vytvoriť takú radu produktov, ktorá by bola niečím iná a jedinečná spomedzi ostatných v regáli a obsahovala nejakú pridanú hodnotu pre detského konzumenta.

Za týmto účelom som vytvorila značku MOO a vizuál, v ktorom veľkú rolu hrajú najmä rôzne pastelkové čarbanice a textúry, detské kresby a veselé farby. Čo sa pridanej hodnoty týka, na obaloch celej rady produktov vznikla spoločenská hra. Všetky obaly by pri prípadnej realizácii boli vyrobené s papierovým zvrškom, aby sa na ne dalo kresliť a tým si hru a jej jednotlivé časti viac personalizovať a rozširovať.

Obal na mlieko bol vytvorený v troch verziách. Každá verzia má identickú prednú a pravú stranu obalu, ktoré sú venované názvu produktu, obsahu, nutričným hodnotám, a tak podobne. Avšak zadná a ľavá strana je pre jednotlivé verzie vždy iná. Tam sa totiž nachádza hracia plocha a zakaždým iná variácia bonusových políčok a vysvetliviek k nim. Podľa návodu sa políčka nastrihajú na dvojice a s takto pripravenou hrou sa dá hrať buď domino (verzia pre mladšie deti) alebo spoločenská hra, ktorej bonusové políčka na obale dodajú nový rozmer.

Obal na maslo vznikol v dvoch verziách. Okrem obyčajnej mastnej fólie je maslo zabalené najmä v papierovej krabičke na zadnej stene, ktorej sa nachádza vytláčacia figúrka kravičky či hracej kocky.

Pre obal na jogurtu vznikli tiež tri variácie, ale v podobe príchutí, a to jahoda, čučoriedka a marhuľa. Na obale sa nachádza ilustrácia plotu/ohrady, a tak tento obal po skonzumovaní obsahu slúži ako domček pre kravičku či iné herné komponenty.

Na záver sme ešte paralelne s ateliérom pracovali vo FormLabe na vývoji návrhu webovej stránky pre našu firmu a jej produktovú radu v softvéri Figma.

 

Zopár nakoniec nepoužitých návrhov na lettering som pridala na môj Instagram a Behance.

The visual identity of the fictional company Milky Craft grew out of the vision of children benting their noses over dairy products. My goal was to create a range of products that would be different and unique among the others on the shelf and contain some added value for the child consumer.

For this purpose, I created the brand MOO and a visual in which various crayon scrawls and textures, children’s drawings and cheerful colors play a big role. And in terms of added value, a board game was created on the packaging of a whole range of products. All packagings would also be made with a paper top so that you can draw on them and thus personalize and expand the game and its individual parts.

The milk container was created in three versions. Each version has identical front and right sides of the packaging, which are dedicated to the product name, content, nutritional values and so on. However, the back and left sides are always different for each version. There is a playing area and always a different variation of bonus squares and their meaning’s explanations. According to the instructions, the squares are cut into pairs and with the game prepared in this way it is possible to play either dominoes (version for younger children) or a board game to which bonus squares on the packaging add a new dimension.

The butter packaging was created in two versions. In addition to the usual foil, the butter is packed in a paper box, which contains an extrudable figure of a cow or dice on the back wall.

There were also three variations for the packaging of yogurt, but in the form of flavors, namely strawberry, blueberry and apricot. The packaging contains an illustration of a fence/enclosure, so after consuming yogurt, this packaging serves as a house for a cow or other game components.

Finally, in parallel with the studio work, we worked in FormLab on the development of a website design for our company and its product line in Figma software.

 

A few of my unused lettering suggestions I’ve posted on my Instagram and Behance profile.

Ema Palčeková

1. roč.

Bc.

Ateliér Identita; FormLab

Vizuálna komunikácia

ema.palcekova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Ema Palčeková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?