Atlas liečivých rastlín

Hlavným semestrálným zadaním pre náš prípravný kurz grafického dizajnu bolo vybrať si dve ľubovoľné rastliny, podľa nejakého spoločného kľúča a vytvoriť “Atlas liečivých rastlín” (formát: 254 × 318 mm; väzba V1). Povinnou súčasťou zadania bolo spracovať pre túto publikáciu 3 letteringy (tj. titul a dva názvy rastlín), dve ilustrácie daných rastlín a tiež zakomponovať do layoutu grid.

Pre svoj Atlas liečivých rastlín som si zvolila rastliny na základe spoločných afrodiziakálnych účinkov, a teda akýsi kontrast medzi estrogénom a testosterónom. Knižka je rozdelená spravodlivo na dve polovice. Tú ženskú estrogénovu, ktorej rastlinou bola Šalvia muškátová (lat. Salvia Sclarea) a mužskú testosterónovú, ktorej rastlinou bol Malajský ženšen (lat. Eurycoma longifolia). Pre spoj týchto dvoch rozdielnych prevedení knižky som v strede vytvorila spoločný plagát, tak aby bol aj po zrkadlovom otočení knižky čitateľný z oboch strán, a teda je akýmsi vyvrcholením celej myšlienky a príbehu knižky. Keďže môže byť táto téma často považovaná za nevhodnú, či tabu, jednou z mojich hlavných zásad bolo spraviť maximum pre to, aby výsledok nepôsobil vulgárne, ba naopak úsmevne a intímne. Na základe tejto mojej zásady mi napadlo vytvoriť akúsi pomyselnú domácnosť (tiež hlavné využitie môjho gridu) a vyobraziť tak také bežné partnerské spolužitie a postavy s práve nie dokonalými telesnými proporciami.

Zopár nakoniec nepoužitých verzii som pridala na môj instagramový profil, tak ak máte záujem nechávam odkaz aj tu.

This semester’s main assignment for our preparatory course in graphic design was to choose two plants according to some common key and create an Encyclopedia of Medicinal Plants (format: 254 × 318 mm; V1 binding). The obligatory part of the assignment was to create 3 lettering designs for this publication (ie. title and two plant names), two illustrations of the chosen plants and also in some way incorporate a grid to our layout.

For my Encyclopedia of Medicinal Plants, I chose plants based on the common aphrodisiac effects, and thus it can be seen as a contrast between estrogen and testosterone. The book is fairly divided into two halves, the female estrogen one, whose plant was Salvia Sclarea, and the male testosterone one, whose plant was Malaysian ginseng (Eurycoma longifolia). For the connection of these two different versions of the book, I created a common poster in the middle, so that it could be read from both sides even after the mirroring of the book, and thus it is a kind of culmination of the whole idea and story of the book. Since this topic can often be considered inappropriate or taboo, one of my main principles was to do the maximum so that the result would not look vulgar, but rather amusing and intimate. Based on this principle, I wanted to create a kind of imaginary household (also the main use of my grid) and thus depict such common couple cohabitation and characters with not so ideal and perfect body proportions.

I posted a few unused versions to my instagram profile, so if you’re interested I’m leaving a link also here.

Ema Palčeková

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz grafického dizajnu

Vizuálna komunikácia

ema.palcekova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Ema Palčeková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?