Reštaurovanie akrylovej maľby z cyklu Venuše od Ladislava Sutnara

Predmetom mojej bakalárskej práce bolo reštaurovanie akrylovej maľby od Ladislava
Sutnara s názvom „Venus with red hair and green eye on striped background“. Dielo zo 70. rokov pochádza z cyklu Venuše, ktorý vznikol počas autorovho pôsobenia v Amerike, kde emigroval. Jedná sa o akrylovú maľbu na doske s rozmermi 122 x 63 x 0,5 cm.

 

Ladislav Sutnar 

Ladislav Sutnar sa narodil v roku 1897 v Plzni. Počas raných rokov navštevoval strednú školu v Plzni, neskôr, v roku 1918, nastúpil na Pražské UMPRUM. Bol skutočne multidisciplinárnym umelcom. Vo svojej tvorbe sa zaoberal oblasťou typografie, bábkového divadla, hračiek, knižnej tvorby, architektúry, výstavníctva a dizajnu úžitkových predmetov.
Tvorbu Ladislava Sutnara je možné rozdeliť na 2 etapy.
Prvou etapou je tzv. Česká, kedy sa venoval predovšetkým úžitkovému a interiérovému dizajnu. Druhú etapu jeho tvorby otvoril New York, kedy sa pod tlakom marketingového prostredia, čoraz viac upriamoval na grafický dizajn.
Naplno sa začal venovať maľbe až na dôchodku (približne v 60. rokoch). Mnohé tendencie Sutnarovej tvorby vrcholia práve v maľbe. Inšpiráciu autor nachádzal v uliciach New Yorku, obálkach mužských časopisov (Playboy), no aj vo svojej bezprostrednej blízkosti. Od roku 1946 začal svoje figurálne maľby súhrnne nazývať VENUŠE. Pracoval s konceptom obrazu, ako svedka doby. Vo svojom programovom manifeste „IDO“ sformoval charakteristiky dobrej maľby, ktorá predpokladá individualitu, citovosť, no zároveň vizuálnu stručnosť. Mala by stelesňovať sen, no zároveň aj skutočnosť. Pri maľovaní sa snažil dosiahnuť ako estetické, tak aj intelektuálne uspokojenie diváka. Svoje umenie označoval pojmom „humánne maliarstvo“, prostredníctvom ktorého sa u ľudí snažil vzbudiť chuť do života. Piliere obrazovej tvorby Ladislava Sutnara tvoria striktne stanované proporcie a vzťahy farebných plôch. Veľmi citlivo pracuje s kontrastom, zväčša živých, sýtych farieb. Je známe, že špeciálne miesto v jeho farebnom srdci zastávalo kadmium. Maľby sú oslavou ženského tela. Figúry zobrazuje v rôznych kreatívnych pózach. Kultivovanosť, presnosť proporcií a autentickosť zobrazovania provokatívnych častí svedčia o jeho fascinácii ženským telom. Grafickú maľbu skladá z rôznych geometrických, krivočiarych tvarov a elipsoidov.

Zdroje:

• Audio-vizuálny záznam: Apoštol infověku- Ladislav Sutnar [online] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=KvKulvwNZgE&t=28s> (5.10.2020)
• Ladislav Sutnar- Venuses <https://fdu.zcu.cz/en/1224-ladislav-sutnar-venuses> (5.10.2020)
• Audio-vizuálny záznam: Cooper-Hewitt National Design- Sutnar on Sutnar [online] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=SDLwOMPo_uA&t=3s> (5.10.2020)
• Audio-vizuálny záznam: Ladislav Sutnar – Venuše – provází Doc. PhDr. Tomáš Vlček, CSc [online] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=WpV34baMIEo&t=9s> (5.10.2020)
• SUTNAR, Ladislav – KNOBLOCH, Iva: Ladislav Sutnar v textech : (mental vitamins). Praha 2011, ISBN: 9788074370250

 

Stav diela pred reštaurovaním:

Dielo sa po príchode do ateliéru nachádzalo v dobrom technickom stave so znakmi starnutia. Podložka vykazovala viacero mechanických poškodení spôsobených neopatrnou manipuláciou, nesprávnym uchovávaním a variabilnými externými podmienkami. Podložka bola deštruovaná na rohoch a spodnej hrane vplyvom otrasov. Na narušených miestach drevno-vláknitej dosky boli evidentné mikro-praskliny v maliarskej vrstve, miestami úplná absencia farby. Maliarska vrstva má jemný sklon k pulverizácii. Dielo bolo celoplošne zanesené prachovým depozitom, ktorý je čiastočne prepojený s farebnou vrstvou. Dielo malo lokálne poškodenia. Na obraze bolo možné lokalizovať farebné otery od iných akrylových diel, vertikálne a horizontálne škrabance rôzneho pôvodu, vlákna a zvyšky adhezíva papierovej pásky, odtlačky prstov a iné škvrny. Pod UV svetlom sa odhalili autorské značky, v podobe odtlačkov papierovej pásky použitej samým autorom pri tvorbe diela.

 

Stav diela po reštaurovaní:

Dielu boli prinavrátené jeho pôvodné umelecko-historické kvality, s rešpektom k prirodzeným znakom starnutia – patine, ktorá sa plynutím času stala výpovednou súčasťou diela.
Reštaurovanie sa zameriavalo na očistenie povrchu maľby a nosiča, stabilizovanie miest s nesúdržnou maliarskou vrstvou, odstránenie rušivých elementov vzniknutých nedbanlivou manipuláciou a nevhodným uskladnením (fľaky, škrabance, farebné otery, papierové pásky, zvyšky adhezíva), vytmelenie výpadkov a následnú retuš.
Všetky zásahy boli vykonávané v zmysle čo najmenšieho zásahu do originálnych častí, pri zachovaní efektivity. Úkony boli realizované s rešpektom k pôvodnému umelecko-estetickému zámeru autora.
Dielo je po reštaurovaní hodné statusu zbierkového predmetu a pripravené na expozičné účely.

Ema Gerliciová

4. roč.

Bc.

Laboratórium reštaurovania modernej a súčasnej maľby

Reštaurovanie

ema.gerliciova@gmail.com

421919195645

Ďalšie príspevky študentky*ta

Ema Gerliciová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Reštaurovanie

PSX_20210118_124545 (1)-76bebed7

Hľadáte niekoho alebo niečo?