SVETLO, FARBA A FORMA AKO PODSTATA VIZUÁLNEHO UMENIA

Cieľom mojej praktickej časti diplomovej práce, bolo vytvoriť sériu malieb, ktorá by úzko súvisela s teoretickou časťou. Podobne, ako teoretická časť diplomovej práce sa aj praktická časť zaoberá základnými výrazovými prostriedkami, ako je svetlo, farba a forma. Obrazy, ktoré boli vytvorené, sa svojim obsahom a formou koncentrujú práve na spomenuté prostriedky, ktoré aktívne skúmam v maliarskom médiu.

V mojej tvorbe ide o nový a nekonvenčný spôsob zobrazovania, kedy je maľba tvorená na špeciálnych atypických rámoch. Tento nový spôsob prezentácie, posúva fyzické obmedzenia maľby a stiera hranice medzi maľbou a dizajnom. Vytvorené maľby ťažia zo širokej škály zdrojov, a to od počiatku geometrického umenia až po dizajn. Najzákladnejším momentom pozorovania je správanie sa základných maliarskych výrazových prostriedkov, ako je svetlo, farba a forma. Výsledkom je pozoruhodná séria malieb s expresívnou kvalitou a nepotlačiteľnou energiou. Svojou dynamickosťou a konceptualizovaním abstraktného jazyka naznačujú tieto obrazy pohyb a pripomínajú prírodné javy. Ide o akési samostatne stojace kompozície v priestore, ktoré sú oslobodené od tradičného budovania kompozície.

Jednotlivé obrazy z tejto série sú vytvárané za pomoci počítača. Nejde však o tradičné počítačom generované umenie, ktoré poznáme zo 60. rokov, ale o symbiózu ľudského rozumu a estetiky stroja, ktoré sa spájajú v tradičných maliarských postupoch. Celá idea a vizuálna stránka obrazu je tvorená práve v digitálnom prostredí za pomoci grafických programov pre spracovávanie vizuálnych obrazov. V týchto programoch som narábal s primárnymi geometrickými útvarmi, ktoré som radil do kompozícii a následne transformoval do požadovaných estetických kvalít. Každý z obrazov vyžadoval individuálny prístup s primárnym zameraním na tvarovanie kompozície, farebné prevedenie a požadovanú dimenziu obrazu. Tieto digitálne obrazy boli následne realizované podľa požadovaných parametrov, ako napríklad výroba dreveného rámu či vyrezanie prenášacej šablóny za pomoci rezacieho plotru.

Za najväčší prínos tejto série obrazov vnímam rôznorodosť jednotlivých obrazových výstupov a nazeranie na maliarske médium. Táto séria sa nesnaží o zastieranie prítomnosti počítačového média a strojov, ale naopak, poukazuje na praktické a efektívne využívanie moderných technológii v súčasnom maliarstve, ktoré v kombinácii s autorskou výpoveďou dodávajú súčasným geometrickým maľbám nový typ aury.

Šimon Kučera

2. roč.

Mgr.

4.ateliér

Maliarstvo

ssimonkucera@gmail.com

421944626364

Ďalšie príspevky študentky*ta

Šimon Kučera

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?