Udalosť - Konštrukcia / Dekonštrukcia • Event - Construcion / Deconstruction

UDALOSŤ – KONŠTRUKCIA – DEKONŠTRUKCIA
 
Témou letného semestra bola udalosť. Ako udalosť chápeme radikálnu premenu v relatívne krátkom čase. Zmenu niečoho niečím. Vznik nového, zásahom do stáleho. Z geologického hľadiska, napríklad pohyb litosferických dosiek.
V mojej semestrálnej práci som sa pokúsila o generatívnu vizualizáciu dát topografických DEM údajov Marsu odvodených z výškomeru Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA)
 
Čo bude nasledovať po detailnom preskúmaní Marsu?
Pôjde ďalej o transformačný zásah ľudskou existenciou?
 
Interagujúci má dočasne moc tvorcu alebo ničiteľa, ktorý jedným pohybom ruky môže vytvoriť formujúcu udalosť, zmenu prostredia. Zásah z jeho pohľadu môže byť zanedbateľný, drobný, vnímaný ako bezvýznamný, ale z hľadiska malého ekosystému, existujúceho na druhej strane môže táto udalosť zanechať fatálne následky alebo vytvoriť nové zoskupenie.
Myšlienka projektu dáva divákovi možnosť vnímať ho svojím vlastným spôsobom. Okolo nás je množstvo akcií a podnetov, ktoré z nášho uhla pohľadu môžu znamenať malý krok, ale v inej optike môžu byť zásadným zásahom a zmenou. Príroda sa po zásahu človeka snaží obnoviť, no nikdy sa neobnoví do pôvodného stavu. Tak isto ako ľudský organizmus po zranení zanechá jazvu. Voxely, v ktorých je projekt generovaný sa po interakcií s divákom pomaly vracajú do pôvodného stavu čo má evokovať pomalú regeneráciu. Pri miernej a pomalej interakcií sa voxely po chvíli vrátia do pôvodnej formy. Pri zvýšení rýchlosti pohybu ruky nastáva viditeľnejšia zmena prostredia a neschopnosť 100% regenerácie v dôsledku prekrývania s prvotnými zmenami.
 
Projekt by pri realizácií vo forme verejnej inštalácie pracoval a zachytával pohyby interagujúceho cez kinect. Semestrálna práca bola v dôsledku COVID-19 opatrení myslená a spracovaná na interakciu cez web kameru z domu.
 
 
EVENT – CONSTRUCTION – DECONSTRUCTION
 
The topic of this semester was the Event. As an Event, we understand a radical transformation in a relatively short time. Changing something to something else. The emergence of a new, by intervening in the permanent. From a geological point of view, for example, the movement of lithospheric plates. In my work, I tried to generatively visualize the topographic DEM data of Mars data derived from the Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA)
 
What will follow the detailed exploration of Mars?
Will it continue to be a transformational intervention by human existence?
 
The interactor temporarily has the power of a creator or destroyer, who with one hand movement can create a shaping event, a change of environment. From his point of view, the intervention may be negligible, minor, perceived as insignificant, but from the point of view of the small ecosystem that exists on the other side, this event can have fatal consequences or create a new grouping.
The idea of the project allows the viewer to perceive him in his own way. There are many actions and stimuli around us, which from our point of view may mean a small step, but in another perspective, they can be a fundamental intervention and change. Nature tries to restore itself after the human intervention, but it never recovers to its original state. Like the human body, it leaves a scar after injury. The voxels, in which the project is generated, slowly return to their original state after interaction with the viewer, which should evoke slow regeneration. With mild and slow interactions, the voxels return to their original form after a while. As the speed of the hand moves, there is a more visible change in the environment and an inability to regenerate 100% due to overlap with the initial changes.
 
The project would work in the form of a public installation and capture the movements of the interacting through the kinect. As a result of COVID-19 measures, the semester work was intended and processed for interaction via a web camera from home.

Emma Zahradníková

1. roč.

Bc.

Sprievodca galaxiou

Digitálne umenia

emma.zahradnikova@gmail.com

421917348769

Ďalšie príspevky študentky*ta

Emma Zahradníková

440

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?