-273.15

-273. 15

SK:

Publikácia španielskeho umelca a kurátora Joana Fontcuberta, Pandora‘s Camera, pretvára Decartov slávny citát z: „Myslím, teda som.“ na: „Fotografujem, teda som.“ predstavila súčasnému svetu ďalší evolučný míľnik. Fotografia už naďalej svetu nepodáva len informácie, ale aktívne participuje aj na jeho formovaní. Samotný akt fotografovania predstavuje rutinnú a všednú činnosť, ktorou sme neustále posadnutí. Akt držania akejkoľvek kamery sa stal formou afirmácie vlastnej prítomnosti.

Vo svojej práci analyzujem a ďalej rozširujem afirmáciu prítomnosti prostredníctvom aktu fotografovania na základe princípu „orámovania“ reality prostredníctvom aparátu i vlastného videnia.

-273. 15 skúma a predstavuje vonkajšiu a vnútornú realitu jedinca využitím transparentnosti a kontradikcie pozitívneho a negatívneho obrazu zvečnenej („zamrazenej“) reality, čím rozširuje Fontcrubertov citát na: „Fotografujem to, kým som.“

EN:

The publication of the Spanish artist and curator Joan Fontcuberta, Pandora‘s Camera, transforms Decart’s famous quote from: “I think, therefore I am.” to: “I photograph, therefore I am.” Photography no longer only provides the world with information, but also actively participates in its formation. The very act of taking a photograph is a routine and mundane activity that we are constantly obsessed with. The act of holding any camera became a form of affirmation of one’s own presence.

In my work I analyze and further expand the affirmation of presence through the act of taking a photograph based on the principle of “framing” reality through the apparatus and my own vision.

-273. 15 examines and presents the external and internal reality of the individual by using the transparency and contradiction of the positive and negative image of perpetuated (“frozen”) reality, thus extending Fontcruberta’s quote to: “I do photograph what I am.”

David Hangonyi

2. roč.

Bc.

Ateliér o fotografii

Fotografia a nové médiá

dhdavidhangonyi@gmail.com

0917595056

Ďalšie príspevky študentky*ta

David Hangonyi

DavidHangonyi_picturesofthefloatingworld_cover-8719cfa3

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?