Príbeh jedného oslobodenia

Pribeh jedného oslobodenia, olejomaľba na plátne,3* 100 / 130 cm. Triptych kde vystupuje ten istý hlavný hrdina- prekonáva diabolské nástrahy, ktoré sa snažia o zničenie lásky a oddanosti k princeznej. Lásku a dobro symbolizuje červenovlasá princezná, ktorá je v bezvedomí ,a je nesená do inej dimenzie /oranžová žiara na obzore ktorá sa dotýka lúčom zeme na poslednej časti triptychu/. Princezná je prenášaná na rukách skrz rôzne nástrahy. Príbeh je dobrodružná výprava ktorá začína prvým obrazom triptychu s názvom “Znovuzrodenie vo svite Luny”. Na prvom obraze je znázornený objav princeznej v hlbokom lese za noci striebornej Luny. V druhom obraze s názvom “Temná cesta” sa odohráva útek cez podzemie sveta…, triptych ukončuje obraz s názvom “Začiatok konca ?”. Zobrazujúci začiatok poslednej etapy cesty do inej dimezie kde už “snáď”nehrozí žiadne zlo ,preklínanie a nebezpečenstvo…

ENG:

Title: The Story of One Liberation, oil on canvas, 3* 100/130 cm. Triptych where the same hero performs – overcomes the diabolical pitfalls, which try to destroy the love and devotion to the princess. Love and goodness are symbolized by a red- haired princess who is unconscious and is carried into another dimension /orange glow on the horizon that touches the earth s rays on the last part of the triptych/. The princess is carried on hands through various traps. The story is an adventurous journey that begins with the first painting of a triptych called “Rebirth in the light of the moon”. The first image shows the discovery of a princess in a deep forest at night by a silver moon. In the second image called “The Dark Road”, an escape takes place through the underworld of a world …, the triptych ends the painting entitled “The beginning of the end ?”. Depicting the beginning of the last stage of the journey to another dimension where “perhaps” there is no danger of evil, cursing and danger…

 

Rastislav Hlocký

1. roč.

Bc.

prípravný ateliér

Maliarstvo

rastislav.hlocky@hlocky.sk

421948866181

Ďalšie príspevky študentky*ta

Rastislav Hlocký

image4

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?