Reštaurovanie barokového závesného obrazu Zázrak rozmnoženia chleba a rýb od Jozefa Zannusi •

Formát obrazu 273,5 x 157 cm dovoľoval prácu rozdeliť na niekoľko reštaurátorských etáp.                Prvá etapa prebehla v rámci diplomovej práce študentky magisterského štúdia reštaurovania bc. Lucie Šefčíkovej, ktorá v rozmedzí rokov 2018-2020 zreštaurovala dielo čiastočne a to so sústredením sa na pravú spodnú štvrtinu diela a to jej maliarsku vrstvu. V rámci  neinvazívneho výskumu boli prevedené snímky vo viditeľnom spektre, v razantnom bočnom osvetlení, digitálna mikroskopia diela, RTG snímky, IR a UV fotografia. V rámci deštruktívneho prieskumu bol prevedený chemicko-technologický výskum. Počas predchádzajúcich reštaurátorských zákrokov bola na diele upevňovaná farebná vrstva želatínou (5%) a dielo bolo celoplošne očistené z prednej strany od biologického znečistenia a prachového depozitu. Na farebnú vrstvu diela bol aplikovaný konsolidačný damarovo-želatínový náter (5% želatína a damara  vo forme prírodnej živice v lakovom benzíne 1:6). Plátená podložka bola pôvodne ukotvená k drevenému podrámu z prednej strany líšt zhrdzavenými klincami, pričom formátovo bola výrazne menšia ako podrám. Tento fakt bol zakrytý škrobovo-glejovou páskou a premaľovaný sekundárnou premaľbou. Sekundárna páska bola odstránená mechanicky za pomoci suchej pary. Následne bol na maľbu aplikovaný ochranný prelep za pomoci 4% Tylózy MH 1000 a japonského papiera  a dielo bolo sňaté z podrámu. Zadná strana diela sa očistila suchým čistením (jemne vysatie, štetec, Arlon silikónová špongia) a odstránili sa nevhodné sekundárne záplaty. Podložka bola vypnutá na pomocný pracovný rám. Pravá dolná ¼ diela bola čiastočne zreštaurovaná po stav prevedenia retuše, bez scelenia perforácií a finálnej lakovej vrstvy.

V rámci druhej etapy reštaurovania umeleckého diela v súčasnosti pracujeme ako tandem študentov magisterského stupňa štúdia na svojich diplomových prácach (Mgr. Eva Videnska, BcA. Marek Kocka). Z analýzy podkladov vyplynula potreba previesť reštaurátorský výskum, ktorého častou je invazívny a neinvazívny výskum. Po prevzatí diela sme zdokumentovali celkový stav  (fotografia vo viditeľnom spektre, UV svetle a digitálna mikroskopia) a vytvorili nový reštaurátorský návrh.                                     V rámci nedeštruktívneho prieskumu sme vyhodnotili, že plátenný nosič je tvorený z dvoch častí ľanového ručne tkaného plátna rovnakej šírky zošitého švom prechádzajúcim stredovou vertikálnou osou obrazu. Maľba bola realizovaná na podklade červeno-hnedej farebnosti (bolusový podklad typický pre Barok sa nepotvrdil). Prieskum pod UV žiarením preukázal, že laková vrstva je nerovnomerne nanesená. V rámci invazívneho výskumu sme odobrali nábrusy vrstiev pre bližšiu identifikáciu výstavby vybraných rúch postáv a previedli sme sondy čistenia premalieb.  

Dielo bolo potrebné upevniť na pevnú podložku pre bezpečné snímanie premalieb, ktoré zakrývali originálny maliarsky rukopis J. Zanussiho. Tieto premaľby boli nanesené monochrómne v nepríbuznom odtieni, celoplošne bez rešpektu k originálnej výstavbe diela. Niektoré miesta úbytkov farebnej vrstvy na podklad boli pretreté premaľbou priamo cez plátno. Stav reštaurátorských prác sa nachádza v štádiu celoplošného odstránenia sekundárnych premalieb z originálneho diela.                      Primárnym cieľom v nasledujúcich krokoch bude odstrániť zdegradovaný sekundárny tmel, ktorý prekrýva originálnu farebnú vrstvu, ďalej sceliť perforácie nosiča, vytmeliť úbytky vrstiev a previesť retuš diela. V procese reštaurovania bude zvážené aj dublovanie plátna. Medzi finálne úkony bude patriť laková úprava farebnej vrstvy.

Posledným krokom bude zabezpečenie právnej ochrany diela a to podaním žiadosti o zapísanie umeleckého diela do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok.

Mgr. Eva Vídenská & BcA. Marek Kocka

1. roč.

Mgr.

Ateliér reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb

Reštaurovanie

kocka.marek123@gmail.com

421915751637

Ďalšie príspevky študentky*ta

Mgr. Eva Vídenská & BcA. Marek Kocka

1-11ef067d

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?